Innvandrere tjener like mye

Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom de har samme utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring i Norge, viser forskning av Taryn Ann Galloway. I doktoravhandlingen sin så hun på lønnsutviklingen blant innvandrere fra Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Sri Lanka. Innvandrerne i undersøkelsen kom til Norge etter at de hadde fylt 16 år.

Tidligere
forskning på økonomisk integrering av innvandrere har vist at innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn
også mange år etter ankomst til Norge. Denne forskningen har brukt alder og
lengden på botid i Norge som mål på relevant erfaring i forhold til
lønn.

Galloway
har valgt en annen tilnærming. Hun ser bort fra lengden på botid, fordi
mange innvandrere opplever kortere eller lengre perioder utenfor
arbeidsmarkedet, særlig de første årene i landet. I stedet vektlegger
hun lengden på arbeidserfaring i Norge. I tillegg justerer Galloway for seleksjon, det vil
si at det tas hensyn til innvandrere som ikke er på arbeidsmarkedet og
derfor ikke er registrert med lønn.

Tjener like mye
Galloways resultater viser et mer positivt bilde av lønnsutviklingen for innvandrere enn det som tidligere er kommet frem:
Når
hun ser på personer med videregående som høyeste utdanningsnivå, finner
hun at innvandrere og nordmenn uten innvandrerbakgrunn tjener like mye
dersom begge har like lang arbeidserfaring i Norge. Med andre ord vil
en innvandrer med videregående skole som har bodd i Norge i 10 år, men
kun jobbet her i 5 år, tjene like mye som nordmenn uten
innvandringsbakgrunn med tilsvarende utdanning og like lang
arbeidserfaring.

Tjener mer
Når Galloway ser
på personer med ungdomsskole- og lavere utdanningsnivå, tjener
innvandrere mer enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom begge har
like lang arbeidserfaring i Norge. Med 10 års arbeidserfaring tjener
for eksempel innvandrere fra Pakistan, Vietnam og Sri Lanka over 5
prosent mer i årslønn enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn med sammen
utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring.
Innvandrere med
utdanning fra videregående skole og ungdomsskole- eller lavere
skolenivå utgjør en betydelig andel av den norske befolkningen med
minoritetsbakgrunn.

Mindre forskjeller på høyere nivå

høyere utdanningsnivå tjener imidlertid innvandrere med høyere
utdanning litt lavere enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn og samme
arbeidserfaringslengde i Norge, men forskjellen er mindre enn tidligere
antatt.

Noen
innvandrere kan ha mange års arbeidsmarkedserfaring fra hjemmelandet. Dermed kan man tolke det slik at innvandrere ikke
nødvendigvis får “avkastning” på arbeidsmarkedserfaring fra utlandet.

Galloways resultater viser også at forskjellige innvandrergrupper opplever
svært forskjellige økonomiske integreringsmønstre i Norge. Andelen
fattige blant innvandrere synker med botid samtidig som sysselsettingen
øker i de fleste gruppene.