Utenlandsk borger i Norge? Utenriksdepartementet svarer deg.

Informasjon for utenlandske borgere i Norge i forbindelse med koronasituasjonen.
Foto: Greggery Peccary
Spørsmål og svar for utenlandske borgere i Norge.
40Shares

Kan utenlandske borgere som er satt i karantene, likevel reise til hjemlandet sitt?

Ja, personer som sitter i karantene, men som IKKE har symptomer på koronasmitte, kan forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette innebærer følgende:

  • Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon eller togstasjon, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.
  • Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er: Gardermoen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Dette er basert på endring av § 2 a i Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge som lyder:

  • 2 a Unntak fra karanteneplikt ved utreise fra Norge ; Personer som har karanteneplikt etter § 1, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Personer kan ikke forlate karantenestedet dersom de er i eller skal i isolering etter § 3. Les den nye forskriften på lovdata.no.

Kan utenlandske borgere som er satt i isolasjon, reise til hjemlandet sitt?

Nei, de som er satt i isolasjon, kan ikke avbryte perioden de skal sitte i isolasjon for å reise til hjemlandet sitt.

Har man anledning til å avbryte karantene eller isolasjon for kunne returnere til hjemlandet fra Norge?

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge åpner på visse vilkår for unntak fra karanteneplikten for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge. Forskriften åpner ikke for at det kan gjøres unntak for personer som etter forskriften skal oppholde seg i isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig. (Svar oppdatert per 17.03.20 kl 10:50)

Fra hvilket tidspunkt skal man regne starten av karantenetiden dersom man har vært en periode i Sverige eller Finland før man ankom til Norge?

Man skal regne tidspunktet for ankomst til Norge som start på karantenetiden. (Svar oppdatert pr. 17.03.20 kl. 1030)

Jeg er arbeidstaker fra EØS-land. Har jeg rett på å få utgifter til karantene dekket?

Norske myndigheter dekker ikke utgifter til hjemmekarantene / hjemmeisolat/hjemreise. Det er arbeidsgivers ansvar og må i utgangspunktet løses innen arbeidsavtale/tariffavtale.

Jeg er arbeidstaker fra EØS-land. Kan min familie komme til Norge for å passe barn mens jeg går på jobb?

Familiemedlemmer som ikke allerede er bosatt i Norge kan ikke reise hit nå. Hovedformålet med å begrense innreise er å unngå spredning av smitte og unntaksreglene må brukes med varsomhet. For personer i samfunnskritiske stillinger skal det være et tilbud om åpne barnehager og skoler, som kan avhjelpe behovet for barnepass til en viss grad. (Svar per 17.03.20 kl 11:20)

Jeg har oppholdsrett i Norge som EU/EØS-borger. Kan jeg reise inn i Norge? Kan jeg ta med min familie inn i Norge?

EØS-borger som er bosatt eller arbeider i Norge, vil ikke bli bortvist. EØS-borgere som arbeider i Norge omfatter også utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag. Heller ikke familiemedlemmene til slike EØS-borgere vil bli bortvist forutsatt at de allerede er bosatt i Norge.

Utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge, eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer vil heller ikke bli bortvist.

Er du EØS-borger men ikke bosatt eller arbeider i Norge, kan du bli bortvist i henhold til Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Dersom du som EØS-borger som er bosatt eller arbeider i Norge, og som derfor får reise inn i landet, må du i utgangspunktet i karantene.

Etter forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge, skal personer som ankommer Norge oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst. Det er gjort unntak fra karanteneplikten for personer som pendler, altså som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland. Etter avklaring med virksomhetsleder kan også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, få unntak fra karanteneplikten når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. (Svar oppdatert pr 17.03.20 kl 10:50)

Har man anledning til å avbryte karantene eller isolasjon for kunne returnere til hjemlandet fra Norge?

Ja, det åpnes for unntak fra karanteneplikten for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge på visse vilkår i Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge: Utlendinger som er satt i karantene kan returnere til hjemlandet sitt dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det åpnes ikke for at det kan gjøres unntak for personer som etter forskriften skal oppholde seg i isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig. (Svar oppdatert pr. 17.03.20 kl 10:50)

Fra hvilket tidspunkt skal man regne starten av karantenetiden dersom man har vært en periode i Sverige eller Finland før man ankom til Norge?

Man skal regne starten på den 14 dager lange karantenetiden fra det tidspunktet man ankommer Norge. (Svar oppdatert pr. 17.03.20 kl. 1030)

Jeg er EØS-borger og har blitt permittert eller oppsagt. Må jeg forlate Norge?
EØS-borger som ikke lenger er i arbeid, bevarer på visse vilkår sin status som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Du kan fortsatt oppholde deg i Norge etter permittering eller oppsigelse hvis du:

  • har hatt lønnet arbeid i mer enn ett år, har blitt ufrivillig arbeidsledig og har registrert som arbeidssøker hos NAV.
  • har hatt lønnet arbeid i mindre enn ett år, har blitt ufrivillig arbeidsledig, og har registrert deg som arbeidssøker hos NAV. Da har du rett til å være her inntil seks måneder.
  • påbegynner yrkesrettet utdanning som har faglig sammenheng med ditt tidligere arbeid.

Tjenesteytere (inkludert utsendte arbeidstakere) kan oppholde seg i Norge så lenge de utfører et oppdrag. Hvis oppdragsgiver sier opp kontrakten har de ikke lenger et oppdrag og må derfor reise hjem til sin arbeidsgiver i hjemlandet. (Svar oppdatert 17.03.20 kl 11:15)

Jeg er EØS-borger og bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg da bli bortvist på grensen eller satt i karantene når jeg drar på jobb?

Nei. Utlendinger som pendler/i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, skal ikke bortvises. Det er også unntak for karantene for denne gruppen, se ovenfor.

Jeg er utenlandsk statsborger med gyldig opphold i Norge. Kan jeg reise inn i Norge nå?

Ja, det kan du, men du må i 14 dagers karantene. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Utenlandske borgere må kunne fremvise gyldig oppholdskort og reisedokument for innreise. Hvis en EU/EØS-borger trenger å dokumentere at han eller hun har oppholdsrett, gjør personen det ved å vise frem for eksempel arbeidskontrakter, lønnsslipper, studiebevis eller lignende til dem som ber om informasjon om oppholdsretten. Det kan også hjelpe å legge frem kopi av Registreringsbeviset som EU/EØS-borgeren fikk av politiet ved registrering i Norge selv om Registreringsbeviset i seg selv ikke kan bekrefte at EU/EØS-borgeren har oppholdsrett i Norge etter tidspunktet for selve registreringen. (Svar oppdatert pr. 17.03.20 kl. 10:50)

Jeg har oppholdsrett i Norge som EU/EØS borger og blir nå nektet ombordstigning på fly til Norge:
Mange EØS-borgere som er bosatt i Norge vil ikke kunne dokumentere dette i en hastesituasjon. Så lenge du kan dokumentere at du er EØS-borger og hevder å bo i Norge, vil du ikke bli bortvist på grensen.

Flyselskapene bør legge samme praksis til grunn, og slippe disse personene om bord. Norske myndigheter følger opp med flyselskapene så raskt som mulig for å formidle dette. Karantenebestemmelsene vil imidlertid kunne omfatte denne gruppen, se Helsenorge/HODs nettsider.

EU/EØS- borgere som opplever problemer med hjemreise til Norge kan kontakte nærmeste utenriksstasjon som har oppgaver på utlendingsfeltet (fremgår av norway.no) for bekreftelse på opphold i Norge (dersom det lar seg gjøre på bakgrunn av info i Norvis). .

Jeg er utenlandsk statsborger og skal reise gjennom Norge i transitt på vei til et tredjeland. Vil jeg bli nektet å reise videre?
Dersom du ankommer Norge med fly kan du reise videre med fly ut av landet (flyplasstransitt) uten hinder av innreiserestriksjonene. Da passerer du ikke den indre grensekontrollen. Dersom du er EØS-borger og har behov for å reise gjennom Norge for å komme deg hjem kan du også gjøre dette.

Jeg har nylig fått et vedtak som gir meg en oppholdstillatelse i Norge, men jeg har ikke reist til Norge enda fordi jeg må få innreisevisum først. Vil jeg få innreisevisum nå?
På nåværende tidspunkt utstedes ingen visum, heller ikke innreisevisum (d-visum) for de som nylig har blitt innvilget oppholdstillatelse i Norge. Vi vet ikke nå (tirsdag 17.03 kl 10) når det kan bli aktuelt å kunne innvilge innreisevisum igjen. Følg med på Corona-siden på UDI.no. UDI legger ut ny informasjon på denne siden når vi vet noe mer.

Jeg har invitert min kone på besøksvisum for å tilbringe påskeferien her i Norge med meg. Får hun visum og kan hun komme til Norge?

På nåværende tidspunkt utstedes ingen visum, og det tas heller ikke imot nye søknader om visum (Alle VFS søknadssentre stenges for mottak av visumsøknader). Det anbefales uansett ikke å ta påskeferien i Norge i år.

Jeg har fått besøksvisum til Norge, men ikke reist til Norge enda. Kan jeg reise inn nå?

Selv om du har fått et Schengenvisum og har visumetikett i passet, vil du nå kunne bli bortvist på grensen til Norge.

Dersom du har fått innvilget visum, men ikke fått visumetikett i passet, vil du nå normalt ikke få visumetikett i passet ditt. Visum til Norge kan nå kun gis i ekstraordinære tilfeller etter avtale med ansvarlig ambassade/utenriksstasjon.

Jeg har et visum/en oppholdstillatelse som snart går ut men vet ikke om jeg får reist ut i tide. Hva gjør jeg?

Du må følge med på om flyet ditt går som planlagt eller ikke. Dersom flyet ditt er kansellert må du forsøke å booke en ny flyvning. Personer som ikke får returnert til Kina eller Iran finner informasjon om hva de må gjøre og fremgangsmåte for å søke forlenget visum/opphold på nettsidene til UDI.

Jeg har registrert søknad om visum eller oppholdstillatelse og betalt gebyr, men ikke møtt opp og levert dokumentene ennå. Nå ønsker jeg å trekke søknaden og få tilbake gebyret. Hva gjør jeg?

Hvis du skulle levere søknad fra utlandet må du kontakte ambassaden søknaden skulle sendes til.

 

Spørsmål som gjelder personell på utenlandske representasjoner i Norge:

Hvor skal covid-19- syke diplomater i Norge henvende seg for legehjelp? Mange kommer ikke frem til legevakttelefonen?

Hvis de er syke og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kan de forsøke å kontakte følgende leger i Oslo/Bærum:

  • Private klinikker tar i mot utenlandsk personell og kan kontaktes
  • Eventuelt må de kontakte legevakten på 116 117, selv om det er vanskelig å komme igjennom på telefon. Det er hit også norske borgere må henvende seg.
  • Ved livstruende sykdom eller skade skal de ringe 113

Kan familiemedlemmer til utenlandsk ambassadepersonell bosatt i Norge komme på besøk hit selv om de ikke er tilmeldt? Betyr det noe om de har offisielt pass eller ikke?

Nei. Det er bare norske statsborgere eller personer som har gyldig opphold i Norge, som kan komme inn i Norge nå (ref. sirkulærnote av 15. mars 2020). Passtype vil ikke utgjøre noen forskjell. Familiemedlemmer som er tilmeldt til Utenriksdepartmentet og bor her får returnere til Norge ved fremvisning av legitimasjon utstedt av Urenriksdepartementet.

Kan familiemedlemmer til utenlandsk ambassadepersonell som allerede tjenestegjør i Norge komme og få opphold her nå?

I utgangspunktet ja. De anbefales imidlertid å vente. Grunnen til dette er svært liten kapasitet til å behandle nye oppholdssaker i den nåværende situasjonen.

Vil personell som ankommer Norge for å tjenestegjøre ved en utenlandsk ambassade/representasjon slippe inn i landet?

Ja, UD vil ved kapasitet behandle registreringer av nytt ambassadepersonell. Utenriksdepartementet anbefaler imidlertid på generelt grunnlag at utenlandske representasjoner i Norge – hvis mulig – utsetter registeringer/utskiftinger av personell nå. Dette skyldes også usikkerhet omkring internasjonal reisevirksomhet. Ambassadepersonell anbefales på det sterkeste å følge myndighetenes anbefaling om to ukers karantene etter ankomst fra utlandet.