Nominering til ny fireårsperiode i KIM

Flerkulturell? Nå kan du gjøre som disse to og søke for å komme inn KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) i perioden 2013-17.
Foto: Kim
Søket er i gang og IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) arbeider for å finne kandidater til nytt utvalg i KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) for perioden 2013-2017. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvaret for
kontaktutvalget, men det er IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som står for nomineringen av kandidater til utvalget, som har frist 23. september 2013.

– Kriteriene er vide, og det er samme prossessen i de 19 fylkene. Det avholdes nominajsonsmøter et sted sentralt i hvert fylke, også er det et krav at det skal være en mann og en kvinne i utvalget. Vedkommende trenger ikke å være medlem av noen organisasjon, men må være villig til å sitte i KIM, sier kontaktperson for IMDI, Thomas Nordaak til utrop.no.

Forslaget for Oslo skal derimot ha åtte navn, hvorav fire er menn og fire er kvinner. Akershus skal ha fire navn, to kvinner og to menn. Det stilles høye krav til medlemmene i utvalget, og målet er å skape et ledd mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene.

Skal møtes fire ganger årlig
Utvalget skal holde møter minst fire ganger i året, og departementene møter hvis og når deres ansvarsområder behandles.

Likevel er det noen som ikke har like stor tro på arbeidet til KIM, og Ubah Abuqadir, som har sittet i KIM som både medlem og leder har ved et par anledninger uttrykt sin misnøye til utrop.no.

Om KIMs kjerneoppgaver:

• Avgi høringsuttalelser på saker som angår utvalgets saksfelt.
• Gi råd og komme med innspill til politiske og administrative myndigheter, Stortinget, institusjoner, organisasjoner m.fl.
• Være synlige i offentligheten og bidra i samfunnsdebatten rundt spørsmål knyttet til migrasjon, integrering og inkludering.
• Arrangere regionale aktiviteter, og minst to landsomfattende konferanser i løpet av perioden, blant annet for å styrke kontakten mellom KIMs medlemmer, samt lokale innvandrerorganisasjoner og -miljøer. Regionale aktiviteter kan arrangeres i samarbeid med IMDis regionkontorer og/eller andre lokale samarbeidspartnere.
• KIM står fritt til å ta opp de sakene de selv ønsker, jamfør § 1. KIM har anledning til å arrangere møter, seminarer, konferanser etc. der
myndigheter og andre inviteres. KIM skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner i annen utstrekning enn at disse danner grunnlag for en prinsipiell drøfting av politikken og praktisering av denne.

(kilde: regjeringen.no)