Flerkulturell skole gjør store fremskritt

 
Foto: tiurleiken.gs.oslo.no
På Tiurleiken har 86 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn og 63 prosent trenger ekstra norskopplæring. Likevel leverer skolen resultater over gjennomsnittet i både Oslo og Norge.
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Tiurleiken skole (bildet) fikk 2,3 i lesing, 2,1 i regning og 2,2 i engelsk i høst. Som ventet scorer Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker høyest melder osloby.no.

Ser man på tallene til Aftenposten fra i høst ser man at enkelte skoler ser ut til å klare det “alle” er opptatt av i skolesammenheng; å kompensere for elevenes sosiodemografiske bakgrunn.

Knekt koden
På Romsås er arbeidsledigheten høyere og inntektene lavere enn i de fleste andre deler av byen. 33 prosent av beboerne har kun grunnskole. Det er en dobbelt så høy andel som i Oslo.

Rektor Jarle Sandven ved Tiurleiken skole i Oslo mener at skolen har knekket noen koder. Med 2,3 i snitt i lesing (på en skala fra 1 til 3) havner skolen i samme selskap som Lilleaker, Bygdøy og Grefsen.

Fremgangen har vært formidabel. I 2011 lå mer enn halvparten av 5.-klassingene under såkalt kritisk grense (nivå 1). I høst var Tiurleiken én av fire skoler i Oslo hvor ingen av elevene leste på svakeste nivå.

Lærerkvaliteten er viktig
Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark viser til at internasjonal forskning er tydelig på at andre faktorer enn foreldrenes utdanning, for eksempel lærerkvalitet, er viktig.

Nordahl mener undervisningsmetoden til Tiurleiken støttes av både internasjonal og nasjonal forskning.

– Lærere som er tydelige ledere, har god struktur og samtidig klarer å få elever til å jobbe mot mål og se sin egen læring, det gir gode resultater, sier han til Aftenposten.

Om de nasjonale prøvene
I høst gjennomførte ca. 180.000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning. Resultatene blir presentert med et gjennomsnittstall og prosentvis fordeling på tre mestringsnivåer, hvor 1 er dårligst og 3 best. Elevene fordeles på de tre ulike nivåer etter hvor høy poengsum de får på prøvene. Gjennomsnittlig mestringsnivå for hele landet settes til 2,0 hvert år.

Oslo ligger over snittet, og er beste fylke, i både lesing (2,1, det samme som Akershus), engelsk (2,2) og regning (2,2).

(kilde: Utdanningsdirektoratet)