NOAS-dom over partienes asyl- og flyktningpolitikk:

Terningkast 6 til MDG, 1 til Frp

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har gjennomgått partiprogrammene, stemmegivning og forslag fremmet i Stortinget den siste stortingsperioden og i den offentlige debatten.
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har rangert partienes asyl- og flyktningpolitikk.
611Shares

– Vurderingen er basert på en gjennomgang av partiprogrammene, stemmegivning og forslag fremmet i Stortinget den siste stortingsperioden og i den offentlige debatten, heter det på noas.no.

Under følger partiene og en forkortet vurdering i alfabetisk rekkefølge (du kan lese hele vurderingen her):

Arbeiderpartiet

– Arbeiderpartiet (Ap) fører en streng asyl- og flyktningpolitikk, og har støttet en rekke innstramningstiltak de siste årene som utfordrer menneskerettighetene og hemmer integreringen. Med partiets migrasjonsmanifest vedtatt på landsmøtet i 2019, tok partiet et ytterligere steg i restriktiv retning. Partiet har i tillegg selv fremmet forslag i Stortinget som innskrenker rettigheter.

Fremskrittspartiet

– Fremskrittspartiet (FrP) ønsker en svært restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, og er det eneste partiet på Stortinget som vil frata mennesker på flukt retten til å få beskyttelse i Norge. FrP har støttet og fremmet en rekke innstramningsforslag på Stortinget som har utfordret menneskerettighetene, og jobbet for innstramninger i forhandlinger med regjeringspartiene.

Høyre

– Høyre fører en restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, både sett hen til partiprogrammet og praktisk politikk. Høyre har støttet en lang rekke innstramninger de siste årene. Det er særlig bekymringsfullt at Høyre ønsker å skyve ansvaret for flyktninger over på tredjeland, og at partiet ønsker mer bruk av midlertidige oppholdstillatelser.

Kristelig folkeparti

– Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker en mer rettssikker asyl- og flyktningpolitikk, men er bundet av regjeringssamarbeidet. Partiet har som del av regjeringen stemt nei til forslag i Stortinget om styrket rettssikkerhet for mennesker på flukt. Partiet har imidlertid i regjering bidratt til å begrense påvirkningen av den restriktive politikken til Høyre og Fremskrittspartiet.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

– Miljøpartiet De Grønnes (MDG) asyl- og flyktningpolitikk fremmer rettssikker behandling av mennesker på flukt, både sett hen til partiprogrammet og faktisk gjennomført politikk. Partiet har stemt for forslag i Stortinget for å bedre rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, og har engasjert seg i debatten om relokalisering av asylsøkere og den uholdbare situasjonen for mennesker på flukt i Hellas.

Rødt

– Rødts partiprogram fremmer rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger, og partiet har stemt for forslag i Stortinget som innebærer bedring i behandlingen av mennesker på flukt. Rødt har imidlertid ikke prioritert asylsøkere og flyktninger høyt i den offentlige debatten.

Senterpartiet

– Senterpartiet (Sp) har ført en streng asyl- og flyktningpolitikk, og stemt for mange innstramninger i Stortinget. Programmet for neste stortingsperiode inneholder imidlertid flere gode punkter for rettssikkerheten for mennesker på flukt, men det gjenstår å se hvilken politikk partiet vil føre i praksis. Partiet snakker lite om asyl- og flyktningpolitikk i den offentlige debatten.

Sosialistisk Venstreparti

– Sosialistisk Venstreparti (SV) har en aktiv asyl- og flyktningpolitikk for bedre rettssikkerhet for mennesker på flukt. Partiet har fremmet en rekke forslag i Stortinget for bedre ivaretakelse av asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter, og deltar ofte i den offentlige debatten på innvandringsfeltet.

Venstre

– Venstre ønsker en rettssikker asyl- og flyktningpolitikk, som ivaretar mennesker på flukts grunnleggende rettigheter. Partiet har imidlertid som del av regjeringen stemt mot forslag i Stortinget som ville bedret rettssikkerheten til flyktninger. Samtidig har Venstre i regjering bidratt til å begrense skadene av den restriktive politikken til Høyre og Fremskrittspartiet.