Styrker bemanning og barnefaglig kompetanse i mottak

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

Nå følger man opp avtalen og styrker kapasiteten og kompetansen i mottak for enslige mindreårige, går det frem i en pressemelding på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside.

– Barn som kommer alene kan ha mange vanskelige opplevelser bak seg. Uansett om de skal være her på permanent eller midlertidig basis, må vi ta godt vare på dem og følge dem opp, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

 
Foto : FrpMedia

UDI får disponere ekstramidler
Utlendingsdirektoratet (UDI) disponerer ekstramidlene, og det er bestemt at midlene skal brukes til å styrke bemanningen i mottak for enslige mindreårige på følgende måte: 

1. Generell styrking av bemanning med barnefaglig kompetanse i ordinære mottak for enslige mindreårige på 27 millioner kroner. Dette innebærer at de ordinære mottakene styrkes med om lag 75 årsverk i andre halvår av 2016.

2. “Transittpakke” – styrking av bemanning og kompetanse i transittmottak for enslige mindreårige på fire millioner kroner. Det innebærer at transittmottakene blir styrket med om lag 7 årsverk.

3. Styrking av bemanning i utvalgte nye/store mottak for enslige mindreårige knyttet til sikkerhet og psykisk helse, på 18 millioner kroner.