– Gi ubrukte kirker til muslimer

Jo Gjessing, Ullensaker
Foto: Ram Gupta
Ubrukte kirker bør gis til muslimske menigheter som trenger lokaler. Det ville Jesus ha likt, tror kunstner Jo Gjessing fra Ullensaker.

Istedenfor å stå tomme og forfalle bør ubrukte kirker gis gratis bort til muslimske menigheter eller andre gode formål. Det er kunstner Jo Gjessing fra Ullensaker som legger frem forslaget i Eidsvoll Ullensaker blad.

– Alternativet er jo at kirken blir stående som en museumsgjenstand som kommunen som eier kirken ikke vil vedlikeholde fordi ingen bruker den, sier Gjessing til Utrop.

– Det er viktig at en bruksendring må skje i forståelse med den lokale kommunen og kirkens ledelse, sier kunstneren og peker på at et kirkebygg vil fortsette å være hellig for eventuelle muslimer som måtte overta.

Alternativet er jo at kirken blir stående som en museumsgjenstand som kommunen som eier kirken ikke vil vedlikeholde fordi ingen bruker den.

Forstår negative reaksjoner
Gjessing har forståelse for at folk kan reagere negativt og føle seg støtt over forslaget. Han forteller at han fikk ideen lenge før det nylig fremsatte forslaget om å gi bort kristne helligdager til muslimer. Det skjedde på en ferietur til London for mange år siden, hvor han så en kirke som var gjort om til handlesenter.

– Hvis det kan gå, må det også kunne gå å gi en kirke til en muslimsk menighet eller noe annet, hva med for eksempel et buddhistisk tempel? Jeg synes det er viktig å være okei mot de som kommer til oss, enten det er en muslimsk menighet eller andre som måtte trenge et ledig lokale til religiøs bruk, sier Gjessing. Han kjenner ikke til hvor stort behovet for lokaler er blant muslimer i hjemkommunen Ullensaker.

Eierskifte må skje gjennom salg
Ullensaker er en del av Borg bispedømme, under ledelse av biskop Atle Sommerfeldt. Problemstillingen er ikke aktuell i hans bispedømme, opplyser han. 

Verken ubrukte kirker eller planer om nedleggelse i Borg, opplyser biskop Atle Sommerfeldt.
Foto : kirken.no

– Tvertom trenger vi nye kirker flere steder. Mer aktuelt er det å invitere ulike kristne migrantmenigheter til å bruke kirkene sammen med oss, sier biskopen. Han støtter at kommunale myndigheter må være fleksible for å finne tomter til moskeer og templer.

På generelt grunnlag har ikke biskopen synspunkter på det å overføre en kristen kirke til et annet trossamfunn. Slike saker må vurderes fra sted til sted. Etter hans oppfatning må skifte i eierforhold skje gjennom salg.

Lover og regler står i veien
Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, opplyser at formelle regler står i veien for å gjøre en kirke om til moské:

– Det finnes lover og regler som sier at kirkebygg i Den norske kirke ikke kan brukes av ikke-kristne trossamfunn. Å gjøre en kirke om til moské kan man ikke uten videre gjøre, da må bygget først avvigsles.

– Men det er ingen regler som hindrer at en kirke kan leies ut til andre kristne trossamfunn, f eks katolske menigheter eller migrantmenigheter. Det er flere eksempler på det i Oslo. Dette er helt uproblematisk, opplyser Hake. 

Behov for moskeer
Basim Ghozlan, redaktør for nettstedet islam.no og forstander for Det islamske forbundet, har ingen motforestillinger mot å la muslimske menigheter overta ubrukte kirker. 

Basim Ghozlan har ingen motforestillinger mot at muslimske menigheter kan overta ubrukte kirker.
Foto : Kjerstin Gjengedal

Samtidig er han tydelig på at spørsmålet er komplisert og følsomt, og at slike endringer ikke må skje under noen form for press.

– Det er mange muslimer i Oslo og de større byene, og de har behov for moskeer. Å ta ubrukte kirker i bruk vil være fint, siden de vil fortsette å være gudshus. Overgangen fra at en kirke brukes av kristne til å brukes av muslimer vil ikke være veldig stor, mener han.

– Muslimer har etter det jeg vet ingen forventning om at de skal få gamle kirkebygg. Men om det skulle skje, så er det veldig hyggelig. 

Verdig liv videre
Kommenterer Ingvild Yrke, leder for Norges kristelige studentforbund:

– Først og fremst er vi opptatt av at vi skal ha en nær, levende og åpen folkekirke også i framtida. Noen steder ser vi at økonomi og tettheten av kirkebygg har gjort at kirka selv har sett det nødvendig å legge ned kirkebygg. Når det først skjer, ønsker vi at kirkebyggene skal få et verdig liv videre. Da kan det være en god løsning om de kan tas i bruk som hellig rom for andre kirke- eller trossamfunn.