Her er APs forslag til ny integreringspolitikk

Gym for alle: Religiøse og kulturelle hensyn skal ikke gi grunn til fritak fra gym, svømming og leirskole, er et av punktene som går frem i Aps Migrasjonsutvalgs forslag til integreringspolitikk.
Foto: Wikimedia Commons
Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har laget forslag til ny flyktning-, asyl- og integreringspolitikk, som skal vedtas på landsmøtet til våren. Utvalget har vært ledet av Masud Gharahkhani. Her er noen av integreringsforslagene.
0Shares
Kompetanse og arbeid:

* Gjennomføre intensivkurs i demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv for kvoteflyktninger før de kommer til Norge. Kompetansen skal kartlegges før de kommer og «matches» med kommunen de bosettes i.

* Styrke NAVs arbeidsmarkedstiltak.

* Utvide ordningen med individuell jobbstøtte (IPS) for hjelpe innvandrere inn i ordinært arbeid og øke bruken av lønnstilskudd.

* Individuell tilrettelegging av introduksjonsprogrammet og gjøre det mer arbeidsrettet.

Bosetting:

* Kriterier for kommuner som skal få bosette flyktninger, blant annet til arbeidsmarked og utdanningstilbud som gir mulighet til å forsørge seg selv. Det må også være tilgang til barnehageplass.

* Kommunenes evne til å sørge for at flyktningene kan forsørge seg selv, skal måles.

* Nyankomne flyktninger skal ikke bosettes i områder med store levekårsutfordringer.

* Arbeide for at flyktningene blir værende i bosettingskommunen i minst fem år, med mindre de har fått jobb eller utdanningstilbud et annet sted.

Oppvekst og bomiljø

* Gjeninnføre og utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med levekårsutfordringer. Tilby gratis skolemat i slike områder.

* Fjerne kontantstøtten.

* Sosialhjelp til å leie bolig skal ikke gis for boliger i allerede utsatte områder.

* Gi flyktninger tilgang til startlån i Husbanken.

* Domfelte skal som hovedregel ikke tilbakeføres til utsatte byområder og miljøer. I særlige tilfeller får politiet mulighet til å tvangsflytte dem.

Likestilling og sosial kontroll:

* Skolene skal varsle barnevernet ved mistanke om at jenter tvinges til å bruke hijab. Det settes i gang prøveprosjekt for å redusere bruken av hijab på barn i skoler.

* Alle skoler skal ha tilgang på minoritetsrådgivere.

* Forbud mot heldekkende ansiktsplagg på universiteter og høyskoler, ikke bare i undervisningen, samt på offentlige kontorer og institusjoner der kommunikasjon og identifikasjon er avgjørende.

* Dagbøter og trekk i barnetrygd for familier der barna har udokumentert fravær fra skolen. Barnevernet skal kobles inn raskt.

* Religiøse og kulturelle hensyn skal ikke gi grunn til fritak fra gym, svømming og leirskole.

* Politiet skal få egen registreringskode for æresvold og -drap.

* Straffeloven utvides til å omfatte tvangsekteskap og arrangerte ekteskap med psykisk press.

* Trossamfunn som ikke anerkjenner skilsmisse etter norsk lov eller praktiserer religiøse domstoler, skal miste statsstøtten. Det samme gjelder trossamfunn som ikke jobber for likestilling og integrering.