Jobb som fremste integreringstiltak

– Vi må jobbe målrettet med inkludering og mot diskriminering i arbeidslivet, sier inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.
Foto: Sandra Mørkestøl,
– Arbeidsplassen er en integreringsarena der fellesskapet er en viktig drivkraft for språkutvikling, kulturforståelse og læring for alle, sa integreringsministeren Marte Mjøs Persen under regjeringens integreringskonferanse.

Årets konferanse ble holdt på Regjeringens representasjonsbolig, og både Persen og statsminister Jonas Gahr Støre holdt hver sin tale.

– Innvandrere og flyktninger er viktige ressurser i det norske arbeidslivet der vi mangler både kloke hoder og sterke armer. Men så vet vi også at innvandrere og flyktninger har lavere sysselsettingsgrad, mindre jobbtrygghet og høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen, sa integreringsministeren i talen.

Ulike barrierer

Hun viste videre til kompetanseutfordringer, men også til andre årsaker:

– Innvandrere er i større grad overkvalifisert for jobben de har enn befolkningen forøvrig, og er ressurser vi må bruke bedre. Arbeid kan være med på å bryte disse barrierene. Det skjer ikke av seg selv. Vi må jobbe målrettet med inkludering og mot diskriminering i arbeidslivet.

Statsminister Støre snakket i sin tale blant annet om et hyggelig treff med en bensinstasjonsbetjent som kom opprinnelig fra Irak.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte under regjeringens integreringskonferanse (Foto Claudio Castello).
Foto : Claudio Castello

– Jeg satt nesten med en vond ettersmak, selv om servicen var god, og vi hadde en flott samtale. Han fortalte meg om sin yrkesbakgrunn, som kirurg i opprinnelseslandet. For meg var det litt vondt å se at en eldre mann, som kunne bidratt til vårt helsevesen, jobber i en bensinstasjon. Vi må ta bedre vare på folk som kommer til Norge, og utnytte ressurskompetansen deres.

Han nevnte også norsk-pakistanske Fatima, som kom seg opp og frem.

– Gjennom Jobbsjansen fikk denne kvinnen, som hadde bodd årevis i Norge isolert og uten å ha lært språket ordentlig, muligheten til jobb og til sosialisering i det norske samfunnet.

Kvinnefokus

Årets konferanse satte særlig søkelys på arbeid og utdanning, deltakelse i fritidsaktiviteter og innvandrerhelse.

Spesielt ble innvandrerkvinners fortsatt lavere arbeidslivsdeltakelse drøftet. I etterkant av første sesjon fikk Utrop anledningen til å snakke med både statsminister Støre og integreringsminister Persen.

– For å få opp innvandrerkvinners jobbdeltakelse gjelder det samme som for alle kvinner. Vi må sørge for at de har rett kompetanse for å møte det norske arbeidsmarkedet. For innvandrerkvinner spesielt begynner løpet gjennom introduksjonsprogrammet, og så har vi en overgang til jobb. Vi har litt å gå på når det gjelder å få til en tilknytning til arbeidslivet.

Jobbforberedende tiltak

Integreringsministeren ser for seg mer fokus på jobbforberedende tiltak i selve programmet.

– Samtidig har ikke mange innvandrerkvinner rett til introduksjonsprogram, siden de har kommet på familiegjenforening. Vi må da sørge for norskopplæring som gir dem grunnleggende ferdigheter i det norske samfunnet.

Likemannsinitiativ

Statsminister Støre viser til det han kaller «erfaringer med likemanns- og likekvinneinitiativ».

– Her kan man i et lokalmiljø ha kvinner som oppsøker og får engasjert kvinner i samme livssituasjon til å bli engasjerte, lære norsk og delta i samfunnet. Vi har sett eksempler i ulike bydeler i Oslo, som vi kan bygge på.

– Statsministeren nevnte Jobbsjansen som et viktig inititativ i sitt innlegg, og det er jo en grunn til at når vi har en nasjonal integreringskonferanse så inviterer vi frivillige organisasjoner.fra hele landet. Organisasjonene har en viktig rolle, både i norskopplæringen, i samfunnsforståelse, og nettverksbygging. Å få jobb i Norge handler også om å kjenne noen og vite hvordan man skal te seg når man skal finne jobb, om de sosiale ferdighetene.

Gradert språkbruk

Under plenumsesjonen kom det et forslag om at innvandrere, og spesielt arbeidsinnvandrere kunne i større grad anvende morsmålet, mens man lærte norsk.

– Jeg synes forslaget var ganske godt. Nylig mottok vårt departement en NOU fra Arbeidsinnvandrerutvalget som påpeker noe av dette. Vi har også fått inn noen høringsinnspill. Dette innspillet sammen med flere andre er noe vi skal følge opp videre i arbeidet med å integrere arbeidsinnvandrere, sa Persen.

– Interessant nok synes jeg at når det gjelder arbeidsinnvandrere har vi påpekt at politikken generelt handler om å sørge for et seriøst, ansvarlig og organisert arbeidsliv. Vi ser dette som det fremste tiltaket for bedre integrering av arbeidsinnvandrere.

Statsministeren sa det er viktig å lytte til kompetansefeltet på språk.

– Når man lærer norsk er det ofte viktig å kunne eget morsmål. For barn og unge i oppveksten er det nødvendigvis ikke noe motsetning.

Innvandrergutters skolefrafall

Et annet tema som ble trukket frem var innvandrergutters frafall på skolen. Flere lærere, rollemodeller og mentorer ble foreslått som løsning.

– Er dette noe regjering ser for seg at de vil kunne følge opp, politisk også?

– Her er det viktig å se på begrepet «Laget rundt læreren». Læreren skal kunne undervise, men det er en lang rekke oppgaver av sosial karakter som løftes inne i skolen, som andre yrkesgrupper må ta, særlig skolehelsetjenesten. Å ha en skolehelsetjeneste som er åpen nok dager i uken er viktig. Enkelte videregående skoler har NAV-representater tilgjengelige, samt IMDi og andre deler av virkemiddelapparatet, sa Støre.