Reagerer sterkt på mediedekning av segregering på skole i Jessheim

FAU-leder Jannicke Berglund fotografert foran Døli skole på Jessheim
FAU-leder Jannicke Berglund foran Døli skole på Jessheim . Hun reagerer på på stander om diskriminering på skolen.
Sterke reaksjoner på medias omtale av segregering på Jessheim-skole

 

Utrop møter foreldre fra Døli skole, som kom i søkelyset etter anklager fra en foresatt i en klasse og OMOD (OMOD) om segregering.

Gruppen foreldre Utrop snakker med, reagerer på Utrop sin fremstilling av saken.

-Det fremstilles som om det er flere foresatte som står bak denne klagen, og det fremstilles som om det har vært en sak som er diskutert med foreldregruppen. Men her er det kun snakk om én forelder som har klaget og gått til media, sier Jannicke Heggelund, FAU-leder ved Døli skole.

Foreldrene mener at dette synet ikke er representativt for hvordan foreldrene opplever situasjonen på skolen og i den spesifikke klassen det er snakk om.

-Det som blir skrevet ut i media, det handler ikke om minoritetsspråklige, så som jeg har oppfattet det. Det handler mer om hudfarge på klassebildet, på navn, og det handler om etnisk norske. Men dette med etnisk norske, hva er det i dag? Vi opplever jo i den klassen at vi har mange som har en norsk far, en utenlandsk mor, en utenlandsk far, en norsk mor. Det er helt umulig å se på et klassebilde om de er født i Norge eller ikke. Så jeg føler at skolen og rektoren har gjort alt i henhold til boka, og jeg kjenner meg ikke igjen i det som har blitt fremstilt i media, sier forelder Mari Rustad, som har et barn i klassetrinnet.

FAU-leder Jannicke Heggelund reagerer også på manglende dialog  mellom OMOD og de foresatte på skolen.

-Vi stiller oss undrende til at OMOD har valgt å ikke ta kontakt med andre foreldre for å undersøke nærmere om det er flere som stiller seg bak denne klagen.

Hun opplever at OMOD opptrer veldig bastant, og er skuffet over at de ikke har tatt initiativ til en samtale med foreldregruppen i den aktuelle klassen.

-Vi hadde ønsket oss en dialog med OMOD, før man går ut i media, da disse artiklene påvirker veldig mange mennesker og disse påstandene kom overraskende for mange.

UENIG: Varsler Maria Jaconelli mener hun har et flertall av de foresatte med seg i sin bekymring.
Foto : Privat

– Flere er bekykmret

Mari Jaconelli sto fram i Romerikes Blad og Utrop i fjor og reagerte på det hun mente var en segregerende praksis på skolen. Hun er helt uenig i utsagnene fra FAU-lederen. 

– Det er flere foreldre både i klassen og på trinnet som er bekymret for hvilke kriterier som har ligget til grunn for inndelingen, men disse tør eller kan ikke stå fram. Vi har blitt enige om at det var jeg som skulle følge opp denne saken. 

Hun mener også det er feil at det er et flertall av foreldrene som er enige med FAU-lederen. Jaconelli forklarer at hun gikk til OMOD og at hun deretter ble oppringt av ulike medier om saken. 

– Hun representerer de som ikke likte at jeg sto fram, sier Jaconelli, som understreker sin rett til å varsle uavhengig av om hun representerer et mindretall eller et flertall. 

– Det er nok at én person klager inn en sak der man mener det blir begått en urett. Denne retten har jeg benyttet meg av, og det blir opp til nemnda å vurdere om det har foregått diskriminering på Døli skole tilsvarende det som ble avdekket på Sørumsand skole.

Hun reagerer sterkt på uttalelsene fra foreldregruppa: 

Jeg opplever dette som trakassering, grov mobbing og forsøk på utestengelse mot meg som forelder på skolen. Det er urovekkende at et FAU kan uttale seg på en slik måte mot en forelder på skolen.

Reagerer

FAU-leder Jannicke Heggelund reagerer også på manglende dialog  med OMOD og de foresatte på skolen. 

– Vi er litt overrasket over det, de har heller ikke valgt å ta kontakt med andre foreldre for å undersøke nærmere om det er flere som står bak det.

OMOD opptrer som bastante og har ikke tatt noe initiativ til en samtale med foreldregruppen i klassen. 

Hun mener OMOD opptrer som bastante og har ikke tatt noe initiativ til en samtale med foreldregruppen i klassen. 

– Vi skulle jo ønske oss at de satt seg ned og hadde en samtale med oss hvor vi kunne løse det her, og i hvert fall hatt en diskusjon først da, før man går ut i media, fordi i disse artiklene så drar man jo inn veldig mange mennesker.

 

REAGERER: Foreldre på Døli skole. Fra venstre til høyre: Muhammed Musharaf, Jannicke Heggelund, Afshin Fiaz.
Foto : Privat

Bekymret

Han viser til at OMOD-lederen sier at klassen kan bli sett på som «utlendingsklassen» og at dette fører til fremmedgjøring og utenforskap.

-Den eneste som ser slik på denne klassen er OMOD-lederen selv, og kun basert på et klassebilde. Ingen andre på skolen, foresatte eller andre tenker slik om klassen. Derfor var saken så overraskende for oss alle. OMOD-lederen er med på å skape segregering, fordommer og utrygge rammer for andre barn med en annen hudfarge.Jeg har bekymret meg for det.  De skal ha trygge rammer, de, i den alderen de er. De skal gå på skolen og føle seg vel. De skal ha en trygg oppvekst. De skal ikke føle utrygghet eller utenforskap fordi foreldrene eller besteforeldrene har en annen opprinnelse og entisitet.  Jeg er veldig bekymret for at min egen datter skal stille spørsmål om dette, og ikke føle seg bra nok.

FAU-leder Jannicke Heggelund mener det jobbes bra for en mangfoldig skolehverdag.

– På skolen jobber vi aktivt for å inkludere alle elever og engasjere foreldrene mer i skolens aktiviteter. Vi er en del av et pilotprosjekt i Ullensaker kommune for å utvikle et nærmiljøsenter, hvor vi bruker mye tid på å søke midler for å forbedre skoleområdet. Målet vårt er å skape gratis og inkluderende aktiviteter som er åpne for alle, både under og etter skoletiden, for å styrke samholdet mellom elever og det lokale nærmiljøet. Vi legger stor vekt på å involvere foreldrene for å bygge et sterkere fellesskap og forbedre kommunikasjonen. Dette føler jeg er viktig å fremheve, spesielt når media ofte fokuserer på det negative. Det er mange positive historier å fortelle fra skolen, og mange foresatte er fornøyde med arbeidet som gjøres, ikke minst med innsatsen til vår rektor, Keith.

Hun reagerer sterkt på at det nå tegnes et negativt bilde av skolen. 

– Og det er veldig frustrerende, sier Berglund. 

– Samfunnet har gjennomgått en betydelig endring og er blitt mer flerkulturelt, noe som også gjenspeiles i Ullensaker kommune og de omkringliggende kommunene. Det overrasker noen når de kommenterer at det er for mange i en klasse basert på et enkelt bilde, uten å se på helheten eller sammenligne med andre klassebilder, hvor situasjonen er ganske lik. Det viktige å merke seg er at barna selv ikke er opptatt av dette aspektet av deres klasse-sammensetning.

Første som varslet

Jaconelli som først varslet om saken, mener at det ikke holder å vise til gode tiltak på skolen som et forsvar mot påstandene om segregering. 

– Det er mange fine forsøk og prosjekter på gang med å gjøre skolen bedre, men å påstå at alt plutselig er rosenrødt ved skolen faller på sin egen urimelighet. Det er slettes ikke alle foreldre som er så fornøyd med skolen. Og hva har det med denne aktuelle saken å gjøre? Skal man overse eventuelle lovbrudd fordi foreldre er fornøyde og roser tiltak for å forbedre miljøet på skolen?

Venter LDO

Leder i OMOD Akinathon de Leon sier til Utrop at de foretok en juridisk vurdering av informasjon i saken de fikk fra deres klient Maria, hvor de vurderte forholdet mot diskrimineringsloven.

Døli skole sin klasseinndeling liknet en annen sak som Diskrimineringsnemda hadde nettopp vurdert, nemlig Sørumsand skole. OMOD venter nå på Diskrimineringsnemda vurdering av klagen, om de finner det nødvendig å åpne en sak mot Døli skole eller om de velger å  avvise OMOD sin klage, sier de Leon til Utrop.