Vil tvinge innvandere til å lære norsk

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet sender i disse dager ut høringsbrev om obligatorisk norskopplæring for voksne innvandrere. Opplæringen består av 300 timer norsk, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Gjennomført opplæring blir et vilkår for bosettingstillatelse og senere statsborgerskap.

– Uten norskkunnskaper står innvandrere dårlig rustet til å møte hverdagen i det norske samfunnet. Dette er en viktig reform for å bedre muligheten til deltagelse, sier kommunalminister Erna Solberg.

Utover de 300 obligatoriske timene får innvandrerne anledning til mer norskopplæring ved behov. Kommunene pålegges plikt til å tilby inntil 3000 timer til den enkelte, dersom en finner at en person har behov for dette.

Regjeringen foreslår dessuten at finansieringen legges inn i kommunenes rammetilskudd, i stedet for dagens ordning med statlig tilskudd per gjennomført opplæringstime, noe som gir kommunene frihet til å finne lokale, gode løsninger.

Høringsbrevet går ut til rundt 600 høringsinstanser, deriblant alle kommunene. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å fremme saken for Stortinget i vårsesjonen 2004 og å sette ordningen i verk fra 1. januar 2005.

Notat om “Rett og plikt til norskopplæring”

Statsrådens innlegg fra pressekonferansen (PowerPoint-format)