Flere henvendelser om tvangsekteskap

0Shares

I 2008 mottok Kompetanseteamet i alt 248 henvendelser, det er en
økning på 28 prosent fra 2007. Kompetanseteamet er en rådgivende
instans for førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som
omhandler tvangsekteskap.

”Arbeid mot tvangsekteskap – en veileder” er utarbeidet på grunnlag av erfaringene som Kompetanseteamet har opparbeidet seg siden 2004.

– Kompetanseteamet
alene kan ikke bekjempe tvangsekteskap. Med veilederen får skoler og
andre offentlige instanser som kommer i kontakt med ungdom kunnskap og
praktiske råd om hvordan de skal forholde seg, sier arbeids- og
inkluderingsminister Dag Terje Andersen. 

Veilederen er en del
av Norges tredje handlingsplan mot tvangsekteskap som går fram til
2011. Regjeringen har satt av mer enn 70 millioner kroner for å
gjennomføre tiltak i handlingsplanen i 2008, og det samme for 2009.
Barne- og likestillingsdepartementet har koordineringsansvaret for
handlingsplanen.

– Skolenes rolle, trygge bosteder og styrket
samhandling mellom offentlige etater står sentralt i handlingsplanen.
Vi kom godt i gang med å iverksette tiltakene i planen i fjor, og jeg
håper at arbeidet vil få et ytterligere løft i 2009, sier barne- og
likestillingsminister Anniken Huitfeldt. – All ungdom, uansett
bakgrunn, har rett til like muligheter til egne valg, legger hun til.

Ungdom
med innvandrerbakgrunn oppfatter skole og hjem i stor grad som to
separate sfærer, og ungdommene mener skolens rådgivere generelt har for
lite kompetanse til å veilede dem i situasjoner der det er konflikter
med foreldrene.  Det kommer fram i ”Rapport om ungdom med
innvandrerbakgrunn – verdier og normdannelse og livsvalg” som er
utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.