Psykiatritjenesten skal forbedres

0Shares

Blant strakstiltak som Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet blir det definert nasjonale retningslinjer for behandling av psykiske helseproblemer blant asylsøkere og flyktninger i spesialisthelsetjenesten.

I samarbeid med Helse Øst og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skal Sosial- og helsedirektoratet jobbe for å tydeliggjøre ansvarsforankringen og etablere et midlertidig psykiatrisk helsetjenestetilbud for innvandrere. Dette senteret skal ivareta pasienter som tidligere ble håndtert i psykososialt team, og pasienter henvist fra andre linjetjenester.

De kommer også til å gjennomføre et prøveprosjekt hvor innvandrere og flyktninger blir undersøkt med tanke på behov for psykisk helsehjelp. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å intensivere deres samarbeidsforum for innvandrere og helse.


Samarbeidsprosjekt

Strakstiltakene er utarbeidet av direktoratet i samarbeid med Helse Øst og Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatiske lidelser.

En rekke samarbeidsordninger skal intensiveres, fagmiljø skal styrkes, og nasjonale retningslinjer skal utarbeides.

Arbeidet med å åpne et ressurssenter som spesialiserer seg på vold og traumer i Oslo skal intensiveres i løpet av de nærmeste ukene.

Direktoratet ønsker også at psykiatritjenesten skal samarbeide tettere med politiet, og det understrekes at ingen psykiatriske pasienter som behandles i en akutt sammenheng, skal skrives ut til ingenting. Det er foreløpig uklart hvilken prislapp strakstiltakene vil få.

Strakstiltak fra Sosial- og helsedirektoratet:  1. Utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av psykiske helseproblemer blant asylsøkere og flyktninger i spesialisthelsetjenesten.

  2. Direktoratet vil i samarbeid med Helse Øst og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, jobbe for å tydeliggjøre ansvarsforankringen og etablere et midlertidig psykiatrisk helsetjenestetilbud for innvandrere. Dette senteret skal ivareta pasienter som tidligere ble håndtert i psykososialt team, og pasienter henvist fra andre linjetjenester.

  3. Direktoratet vil invitere psykososiale team og Nasjonalt kunnskapssenter for å drøfte utfordringene i hver helseregion.

  4. Invitere til bedre samarbeid mellom rettspsykiatrien og sikkerhets- og fengselspsykiatrien, slik at pasienter som tidligere er vurdert som farlige av fengsels- eller sikkerhetspsykiatrien får et godt nok oppfølgningstilbud når de senere møter samfunnet.

  5. Invitere politidirektoratet for å drøfte hvordan en kan bedre samarbeidet slik at personer som politiet vurderer som potensielt ubalanserte eller farlige får tilstrekkelig vurdering og behandling fra helsetjenesten. Samtidig er det viktig å sikre god informasjonsutveksling om voldshistorikk, slik at psykiatrien er bedre i stand til å vurdere farlighet.

  6. Presisere overfor spesialisthelsetjenesten at psykiatriske pasienter som er behandlet i en akutt sammenheng ikke skal skrives ut til ingenting, og ansvaret for å sikre et godt samarbeid med 1. linjetjenesten.

  7. Gjennomføre et prøveprosjekt hvor innvandrere og flyktninger blir undersøkt med tanke på behov for psykisk helsehjelp.

  8. Intensivere vårt samarbeidsforum for innvandrere og helse.