Voksne innvandrere skal ha rett og plikt til norsk

0Shares

Regjeringens forslag om at innvandrere skal ha rett og plikt til norskopplæring ble vedtatt i går, da Odelstinget behandlet loven om endringer i introduksjonsloven mv.

Stortinget ønsket imidlertid at det skulle åpnes for at i særskilte tilfeller kan personer som ikke har rukket å gjennomføre opplæringen i løpet av fem år fra det tidspunktet de får oppholdstillatelse, likevel kunne få norskopplæring. Det må gis nærmere regler i forskrift om hva som skal betraktes som særskilte tilfeller.

Kommunal- og regionaldepartementet har helt nylig også sendt på høring tre forskrifter om rett og plikt til opplæring i norsk for voksne innvandrere. Høringsfristen er 1. februar 2005.

I den ene forskriften vil det bli gitt regler for fravær og permisjon for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for dem som ikke omfattes av introduksjonsprogrammet.

I den andre vil det bli gitt regler om fritak fra opplæringen på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Forskriften vil fastsette hvilke utdanning eller språklig ferdighetnivå som kan gi fritak fra opplæringen. I den samme forskriften vil det også gis regler for hvordan en skal avgjøre om det foreligger behov for opplæring etter at den pliktige opplæringen er gjennomført.

I denne tredje forskriften er det gitt regler om hvilken informasjon det nasjonale introduksjonsregistret skal omfatte, og hvordan arbeids- og ansvarsdelingen mellom kommunene og UDI skal være. UDI har det overordnede nasjonale ansvaret for registret.