Nordiske ministre for mer inkludering

Foto: Illustrasjon.
Foto: Søren Sigfusson/norden.org
I et felles innlegg skriver justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, Søren Pape Poulsen, justisminister i Danmark, Morgan Johansson, justisminister i Sverige, Antti Häkkänen, justisminister i Finland, Sigridur A. Andersen, justisminister på Island og Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråds generalsekretær, at de står sammen mot terror.

I innlegget fremheves viktigheten av å ta trusselen om radikalisering og ekstremisme på alvor.

– For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger. Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det er etablert et nordisk nettverk på dette feltet. For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger. 

Ja til mer inkludering
Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet, fremgår det videre.

– Tidligere i år samlet borgermestre fra 12 nordiske byer seg sammen med fagpersoner og sivilsamfunn om lansering av nettverket Nordic Safe Cities. Her har rundt 20 store nordiske byer gått sammen for å dele erfaringer og utvikle nye initiativ for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme – og fremme trygghet og inkludering. Dette initiativet, som finansieres gjennom Nordisk Ministerråds rammeprogram for demokrati, inkludering og sikkerhet, er et bevis på det nordiske samholdet, som vi skal bygge videre på for å trygge våre samfunn.