Vaklende inkludering

 
Foto: Fanney Antonsdóttir
Regjeringsforhandlingene ble avsluttet nylig. Soria Moria-erklæringen viser at den rødgrønne regjeringen vil føre en restriktiv asylpolitikk. Regjeringen vil blant annet heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Alle er enige i at asyl bare skal gis til de som har behov for det, men den store utfordringen er å avgjøre hvem som har behov og hvem som får opphold i praksis. For å få asyl må søkeren være personlig forfulgt eller være i fare for forfølgelse. Vi må være ærlige å si at blant asylsøkere er det få som er personlig forfulgt. Men når asylsøkere kommer fra krigsherjede områder og ikke er personlig forfulgt, er de i fare for å bli sendt tilbake til andre områder i landet som norske myndigheter vurderer som sikre. Til og med til land hvor norske soldater deltar i krig.

Restriktiv på asyl

De store antall asylsøkere kommer i år fra Afghanistan, Irak og Somalia, og det er forståelig med tanke på situasjonen i landene. Av statistikk ser vi at det er klar sammenheng mellom situasjonen i hjemlandet og antallet asylsøkere i Norge. Å stemple disse som ”lykkejegere” er derfor feil. Jonas Gahr Støre (Ap) sa tidligere at ”bak tilstrømningen til Norge ligger det en kynisk menneskehandel og vurdering av hvor det er enklest å komme inn.” Støre må legge fakta og tall til grunn når han uttaler seg på denne måten. Rammene som settes i Soria Moria viser tydelig at regjeringen ikke ønsker for mange asylsøkere til Norge. På hvilken måte disse rammene vil bli gjort om til konkrete tiltak vet vi ennå ikke, og her bør det vises stor varsomhet.

Dårlig på flerkultur
Soria Moria 2 avslører at regjeringen satser lite på flerkultur. I Kulturløftet er det listet opp 14 tiltak for å løfte kulturen. Mange av tiltakene er konkrete og går ut på økt satsing, løft og styrking. Men når det kommer til flerkultur heter det: ”Norge som flerkulturelt land.” Dette er verken satsing, løft eller styrking, men en påstand. Dette er svada.

På integreringsområdet er regjeringen vag og utydelig. Regjeringen vil ”nedsette et offentlig utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge og med bakgrunn i dette foreslå prinsipper og tiltak for inkluderings- og integreringsarbeidet,” ifølge Soria Moria 2. Regjeringen vil også gi flere mulighet til morsmålsopplæring, og arbeide mot diskriminering og for en inkluderende rekrutteringspolitikk. Hvordan dette skal gjøres, sies det lite om. Det nevnes ingen konkret satsing, styrking eller løft.

Tåpelig inkludering

Soria Moria har et eget kapittel om inkludering hvor det er listet opp tre tiltak. Det ene handler om utredning om likestillingspolitikk, det andre om hjelpetiltak for prostituerte og i det tredje heter det at: ”Regjeringen vil videreføre og forsterke innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse”. Det er altså ved å bekjempe tvangsekteskap regjeringen vil arbeide for inkludering. Tåpelig. Støre er også den politikeren som sa ja til hijab før valget. Han mente religionsfriheten er et fundament for det norske samfunnet og at det er like galt å pålegge noen å bære hijab som å nekte det. Det blir spennende å se hvordan regjeringen følger dette opp i praksis.

Dette er verken satsing, løft eller styrking, men en påstand. Dette er svada.

Inkludering betyr innlemmelse. En slik inkludering betyr å være seg selv og samtidig være innlemmet som del av det store fellesskapet. Det betyr å snakke norsk, tilpasse det norske samfunnet, delta på lik linje med andre borgere samtidig som man beholder språk, kultur, religion og identitet, så lenge det er i tråd med menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner. Soria Moria 2 er tvetydig på dette.