Kommentar:

Har Sylvi Listhaug et poeng?

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Ja, kulturen i Norge er bedre på noen områder enn andre. Noe som også muslimske representanter er enige i.

Da stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Harstad for å snakke om helse- og omsorgspolitikk, handlet det likevel mye om innvandringspolitikk:

– Vi hører det er mange som sier at alle kulturer er like mye verdt. Det vil ikke jeg si meg enig i. Jeg synes ikke en kultur med kvinneundertrykking er like mye verdt. Jeg synes ikke en kultur uten religionsfrihet, og en kultur hvor jenter ikke får bestemme over sin egen kropp er like mye verdt. Vi leser om mange eksempler på menn som sender kone og døtre hjem igjen fordi de ikke liker den norske kulturen, sa Listhaug.

Uttalelsen skapte storm i både sosiale medier og tradisjonelle medier. Listhaug snakket ikke om kulturer generelt, og utdypet samtidig hvilke sider ved kulturen som hun mente Norge var bedre på. Vi skjønner også at hun sikter til land hvor islam praktiseres.

Kulturell overlegenhet som kommer til uttrykk kan veldig lett bli omgjort til diskriminerende politikk. Det har historien vist.

Ja, kulturen i Norge er bedre på noen områder enn andre. Og den er bedre enn i land som Saudi Arabia, Iran eller Pakistan hvor islam praktiseres. Noe som også muslimske representanter er enige i.

– Et samfunn basert på islam er som et norsk sosialdemokrati, uttalte tidligere SV-politiker Akhtar Chaudhry i et intervju i 2006. Den sosialdemokratiske modellen med likhet, trygghet og deltakelse ligger tett opp til islam, sa han videre.

Ingen land med islamsk styresett
Chaudhry mener det ikke finnes noe land som styres på grunnlag av islam. Heller ikke i Saudi-Arabia, selv om styresmaktene der hevder det. Ingen andre land har samme system som Saudi-Arabia, og ingen vil ha det. Iran bygger på tolkningene til en bestemt imam. Saudi-Arabia baserer seg på en helt annen. Sharia er en samling av tradisjoner og tolkninger hvor muslimene er veldig uenige. Det er kun en forpliktende ting for muslimer, og det er Koranen, men ingen land styres etter den.

Hadde imamene ordlagt seg på kjønnsnøytralt vis hadde man kommet lengre. Hver gang en imam preker og han kommer til et ”soj”, så oversetter han det med ”din kone”, i stedet for å si ”ektefelle”, som ville vist at Koranen snakket til begge parter, og ikke bare til mannen som den som skal forsørge kvinnen og være den sterke parten i forholdet.

Leder for Norsk Innvandrerforum, Athar Ali uttalte seg slik til Utrop:

– Min fortolkning av islam ligger nær den sosialistiske og sosialdemokratiske modellen. Islam understreker den enkelte borgers ansvar i samfunnet, og at det skal være minst mulig forskjell mellom de styrende og de som blir styrt. Hadde islam blitt værende slik den var under profeten og de fire første kalifene, tror jeg vi hadde kommet nær den skandinaviske velferdsmodellen.

Overlegen kultur?
Norge er det eneste av 15 vesteuropeiske land hvor mer enn halvparten av befolkningen mener deres egen kultur er overlegen, ifølge en undersøkelse som ble offentliggjort en uke før Listhaugs uttalelse falt.

I undersøkelsen som var gjennomført av det amerikanske Pew Research Centre sa 58 prosent av norske kvinner og menn seg helt eller hovedsakelig enig i utsagnet «Folket vårt er ikke perfekt, men vi har en kultur som er bedre enn andre».

Man skal alltid være varsom med konkludere noe bastant etter slik meningsmålinger. Det er mange feilkilder og feiltolkninger man må ta hensyn til.

Kultur eller ukultur?
Kultur er et så bredt og tvetydig begrep at ulike mennesker kan legge ulike meninger i ordet. Likevel er det overraskende at Norge topper statistikken sammenlignet med f.eks Sverige hvor kun 26 % var enige i det samme utsagnet. Norge er utenfor EU, som også kan tolkes som en indikator på en type stolthet. Også en rekke europeiske holdningsundersøkelser peker på at Norge kommer dårligere ut sammenlignet med Sverige. Men denne stoltheten trenger ikke å være negativ så lenge andrer kulturer blir behandlet som likeverdige. Men det er her det er stor fare for å gjøre feil. Oppfatninger om kulturell overlegenhet kan veldig lett bli omgjort til diskriminerende politikk. Det har historien vist.

Det Listhaug snakket om i Harstad er ukultur. Det finnes også ukultur i Norge. Og ukulturer må vi jobbe mot, både innvandrere og befolkningen for øvrig. Denne våren har vi vært vitne til nye aktører som skal jobbe med negativ sosial kontroll. Vi har også vært vitne til nye kvinner i innvandringsdebatten som har satt negativ sosial kontroll på kartet.

Utrop er positiv til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har satt av 10 millioner kroner til tiltak mot negativ sosial kontroll. La oss arbeide sammen med negativ sosial kontroll i Norge, og utvide dette gradvis til landet vi flyktet fra.