Intet forbud mot religiøse symboler i norske domstoler

Domstolsadministrasjonen sendte høsten 2009 en innstilling ut på høring med forslag om å forby religiøse symboler i norske domstoler. Forbudet skulle omfatte fagdommere, dommerfullmektiger, vigslere, rettsbetjenter og i noen tilfeller saksbehandlere og protokollførere.

Nå har derimot domstolsadministrasjonen snudd, og vedtok 14. juni å ikke innføre et forbud, årsaken var de innvendinger som kom frem under høringsrunden.

Debatten er en del av et større spørsmål om religions plass i det offentlige rom. For religion er offentlig i sitt vesen, ingen religion eller livssyn kan begrenses til den private sfære. Til tross for dette har liberale demokratier maktet å forme konsensus og et verdifellesskap på tvers av livssynsmessig uenighet – gjennom sekulære institusjoner.

Norske domstoler blir verken mindre sekulære eller nøytrale av at religiøse symboler tillates. Domstolen er sekulær så lenge lovene anvendes uavhengig av bestemte religiøse forestillinger. Samtidig er institusjonen nøytral så lenge retten til å bære religiøse symboler og plagg omfatter samtlige trossamfunn. I domstolsadministrasjonens beslutning ligger en viktig erkjennelse: det er ingen motsetning mellom å utøve sin religion, og samtidig være ansatt i den norske stat.

Unntaket gjelder som kjent i politiet. Vi befinner oss nå i en underlig situasjon hvor de to institusjonene som er satt til å håndheve landets lover har ulike regler i forhold til bruken av religiøse symboler. Dette er en direkte konsekvens av regjeringens berøringsangst for religion. I fraværet av en samordnet politikk har ulike praksiser blitt etablert med begrunnelser som spriker. Det er på høy tid at regjeringen starter utredningen av en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Les om domstolsadministrasjonens vedtak her:
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____23864.aspx?epslanguage=NO

Vil du skrive blogg i Utrop? Send mail til [email protected].