Muslimsk flertall i 2060?

Den nye app-en forteller muslimer når de skal be. Arkivfoto.
Vil vi få muslimsk flertall i Norge? Les svaret i Mangfoldige meninger!
0Shares

Mange er bekymret for muslimsk flertall i Norge i løpet av de neste 20-40 årene. Engstelige nordmenn benytter seg ofte av kommentarfeltet i nettavisene for å få ut frustrasjonen de føler over at politikerne ikke tar dette på alvor.

Er frykten deres begrunnet? La meg begynne med å definere hvem en innvandrer er. Ifølge Statistisk sentralbyrå er en innvandrer en person med to utenlandsk fødte foreldre. Denne definisjonen inkluderer både det man kaller førstegenerasjons innvandrere, de som selv har innvandret, og andre generasjons innvandrere, de som er født i Norge av to utenlandsk fødte foreldre.  

5,5 prosent fra Asia og Afrika
I 2011 utgjorde innvandrere 12,2 prosent av befolkningen i Norge. Innvandrerne kommer fra 216 ulike land. Om lag 287 000 personer har bakgrunn fra Europa, 210 000 personer har bakgrunn fra Asia, 74 000 har bakgrunn fra Afrika og 19 000 har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika. 11 000 personer har bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania.

Det finnes ikke noe sentralt register over den enkeltes religiøse tro i Norge, så ingen vet det eksakte antall muslimer. Det vi imidlertid vet er at i 2010 var det 99 000 medlemmer i islamske trossamfunn i Norge. Det kan imidlertid tenkes at mange troende muslimer ikke er medlem i noen menighet som får statlig tilskudd, og at noen kan stå som medlemmer uten at deres tro er så sterk.

Disse 99 000 kan være et minimumsanslag for antall muslimer i Norge. Et maksimumsanslag kan være antallet fra muslimske land. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra muslimske land, er om lag 185 000. Men ikke alle disse er muslimer.

SSBs anslag for antall muslimer i Norge ligger derfor mellom 100 000 og 185 000, det vil si to til fire prosent av befolkningen. Det amerikanske forskningsinstituttet Pew Forum anslår at det i Norge i 2010 var 144 000 muslimer, det vil si 3 prosent av befolkningen.

Av de 600 000 med innvandrerbakgrunn er altså et sted mellom 17 og 30 prosent muslimer. Av de 360 000 med bakgrunn utenfor EU og andre vestlige land er andelen muslimer mellom 28 og 50 prosent.

Syv prosent muslimer
SSBs befolkningsfremskrivninger for 2060 tyder på (midtalternativet) at det blir 6,9 millioner mennesker i landet. Av disse antas 1,7 millioner å være innvandrere eller født i Norge med to innvandrerforeldre. Om lag én million av disse vil ha sin bakgrunn utenfor EU, det vil si at nærmere en halv million kan være muslimer i 2060. Dette vil utgjøre syv prosent av folkemengden. Selvfølgelig vil det være muslimer som verken er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Like selvfølgelig er det mange innvandrere fra muslimske land som selv ikke er muslimer. Men at antallet muslimer til sammen skal overstige halvparten av folketallet i 2060, virker usannsynlig med den innvandringen vi kan anta nå. Mer sannsynlig ifølge SSBs tall er det at godt over 90 prosent av befolkningen vil være ikke-muslimer.

Ikke flertall i Oslo
Oslo er riktig nok innvandrermetropol, det anses allikevel at et mulig innvandrerflertall i Oslo ligger langt inn i fremtiden. Flertallet av innvandrerne i Oslo er neppe muslimer. Utviklingen i Oslo går ikke i retning av ghettodannelser i Oslo. For eksempel viser en rapport fra SSB at innvandrere og deres barn greier seg relativt sett godt i Groruddalen.

Det har vært en sterk økning i innvandringen til Norge etter år 2000. Dette skyldes i all hovedsak økt innvandring fra EØS-land. I samme periode har det vært en svak nedgang i nettoinnvandringen fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettoinnvandringen fra muslimske land har årlig vært 6–8000 etter år 2000. Den andelen som dette utgjør av samlet nettoinnvandring, har gått ned fra 80 prosent i 2000 til godt under 20 prosent etter 2007.

Fruktbarhet
Kvinner som har flyttet hit fra muslimske land, har høyere fruktbarhet enn gjennomsnittet i Norge, men denne «overhyppigheten» synker med botid. Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner innvandret fra land utenfor det nåværende EU var 3,0 i 1990 og sank til 2,4 i 2010, men er fortsatt høyere enn gjennomsnittet for Norge på 1,95. Det har vært sterk nedgang i barnetallet i de fleste land i verden, også de muslimske. Jenter født i Norge med to innvandrerforeldre synes å ha omtrent samme fødselsrate som andre unge kvinner i Norge.

La meg konkludere med å betrygge etniske nordmenn og andre bekymrede med at de ikke trenger ikke å frykte muslimsk flertall i Norge.     

Kilder:

http://morgenbladet.no/ideer/2011/muslimsk_flertall_i_norge

http://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge

www.ssb.no