Flyktninger frykter at de må punge ut store summer for videregående utdanning
Store grupper innvandrere faller utenfor det offentlige undervisningstilbudet. Frivillige gjør en viktig innsats for disse gruppene, men staten bør likevel ta større ansvar, mener Åsne Havnelid Generalsekretær i Røde Kors. 
0Shares
Latest posts by Åsne Havnelid, Generalsekretær i Røde Kors (see all)

Alfredo Biamont skriver på utrop.no 4. februar om frivillige organisasjoner som tilbyr norskkurs for innvandrere som ikke har rett til offentlig norskopplæring. Røde Kors er glad for at det nå rettes søkelys på denne problemstillingen. Norskferdigheter er nøkkelen til et trygt og verdig liv i Norge. Samtidig vet vi at store grupper innvandrere faller utenfor det offentlige undervisningstilbudet, blant annet de som er arbeidsinnvandrere fra Europa eller har mistet sin opprinnelige rett til opplæring. Gjennom Røde Kors’ humanitære aktiviteter møter vi daglig personer som faller utenfor samfunnet grunnet dårlige norskkunnskaper. Dette er en stor utfordring for den enkelte, men også for samfunnet vårt.

Har mottatt støtte
Som mange andre frivillige organisasjoner har Røde Kors de siste årene utviklet norsktreningsgrupper for innvandrere. I dag tilbyr Røde Kors slik aktivitet i 11 fylker over hele landet. Aktiviteten er hovedsakelig et resultat av lokal behovskartlegging og innsatsen til utrettelige frivillige som ser verdien av norsktrening i integreringsarbeidet. Røde Kors har også mottatt støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å starte opp og drifte slike grupper over hele landet. Biamont tar derfor feil når han skriver at IMDi ikke støtter eller anerkjenner norsktrening i regi av frivillige organisasjoner.

Møteplass
I utviklingen av norsktreningsaktivitet har Røde Kors alltid presisert at vårt tilbud kun skal være et supplement og ikke en erstatning til den offentlige norskopplæringen. I våre norsktreningsgrupper skal man nettopp trene det man har lært i klasserommet, samtidig som man stifter bekjentskap med norsktalende personer i nærmiljøet. Slik fungerer aktiviteten også som en møteplass for ulike grupper i samfunnet. Aktiviteten kan også fungere som et lavterskeltilbud for de som syntes det er krevende med ordinær klasseromsundervisning, eller de som har falt ut av et ordinært undervisningsløp.

Må ha pedagogisk innsikt
Røde Kors mener at frivillige organisasjoner ikke kan og ikke skal ta over det offentlige ansvaret for norskopplæring. Det er beklagelig at gratis norskopplæring i dag kun tilbys til en begrenset gruppe innvandrere, her ligger løsningen i å utvide retten til norskopplæring – ikke å skyve ansvaret over på frivillige aktører. Å være norsklærer og tilby norskundervisning krever fagkunnskap og pedagogisk innsikt, og bør derfor være forbehold profesjonelle aktører. Tilleggsverdien de frivillige bidrar med er at de skaper en uformell arena for norsktrening og er et medmenneske og støtte for en person med svake norskkunnskaper. Frivillige i Røde Kors får støtte og opplæring i denne aktiviteten, men det er urimelig å forvente at de frivillige skal stå ansvarlige for språkopplæringen til innvandrere i Norge.

Statens ansvar
Norske myndigheter bør sikre rett til grunnleggende norskopplæring til arbeidsinnvandrere og deres familier bosatt i Norge. Det er også behov for tilpasset undervisning og å ha et tilbud til personer som, av ulike grunner, har falt av dagens opplæringssystem. Dette offentlige tilbudet bør, ideelt sett, kombineres med frivillige tiltak. Slik mener Røde Kors at samfunnet kan nyte godt av alle innvandreres medbrakte ressurser og evner, samtidig som man legger grunnlaget for at denne gruppen kan leve et meningsfylt liv i Norge. Dette vil vi alle tjene på.