Det nye norske ”vi”

 
Foto: Fanney Antonsdottir
Samfunnet har hatt ulike syndebukker opp gjennom historien. Nordlendinger, tatere/romfolk og innvandrere. I dag er det muslimer. Det betyr samtidig at ikke-muslimer som filippinere, tamiler, latinamerikanere osv er blitt en del av "det norske vi".

Siden 11. september 2001 har vi sett tydelige tendenser. Meningsmålinger og undersøkelser både i Norge og ellers i Europa har lenge vist at holdningene til ”muslimer” er mer negative enn til ”innvandrere” generelt. En muslimsk venn sa for en del år tilbake at når han var på utested og prøvde å prate med jenter, viste de først mye interesse. Men når de fant ut at han var muslim, ble de mer tilbakeholdne og avvisende.

Jeg har dessuten inntrykk av at ikke bare etnisk norske, men også de med innvandrerbakgrunn som ikke selv er muslimer blir mer negative til muslimer. Statistikk som måler holdninger, samt medieundersøkelser underbygger min påstand. Av alle avisoppslag om innvandrere og flyktninger fra 1976 til 2002 var kriminalitet det mest omtalte temaet. Etter 2002 skjedde det en endring.

Spesielt utsatt
Integreringskartet fra 2005 laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viste tydelig at negative holdninger mot muslimer var økende. Også i 2008 viste en IMDi-undersøkelse blant innvandrere i Norge fra Afrika, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika at muslimer i Norge opplever mer diskriminering enn andre. Andelen som har opplevd diskriminering på boligmarkedet, er for eksempel over dobbelt så høy blant dem fra muslimske land som for de andre i utvalget. Åtte av ti er helt eller delvis enige i at muslimer er spesielt utsatt for etnisk diskriminering. Også undersøkelser i europeisk sammenheng bekrefter tendensen. En EU-undersøkelse fra 2009 viser at én av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av det siste året.

Andelen som har opplevd diskriminering på boligmarkedet, er over dobbelt så høy blant dem fra muslimske land.

Å koble muslimer til terrorisme og vold påpekes som en økende tendens i den offentlige debatten i Norge, ifølge en rapport fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI). Rapporten trekker også frem at innvandrere ofte portretteres i mediene på måter som ikke bidrar til å utfordre stereotypier og generaliseringer av muslimer.

Skriver om religion
I en undersøkelse utført av Retriever på oppdrag fra IMDi kommer det fram at i de artiklene der innvandring og integrering er hovedtema, er religion omtalt mest. Hele 29 prosent av sakene handlet om religion, og det er det temaet som er mest omtalt, og det er først og fremst islam som får stor plass. I 2009 fikk islam og muslimer nesten dobbelt så mange treff som ordet innvandring. Den enorme mediedekningen er også problemorientert, viste undersøkelsen. Av alle oppslag som har innvandring eller integrering som hovedtema, ble 71 prosent vurdert som problemorienterte.

Jeg selv er født i Sri Lanka og er ikke-muslim. Jeg merker en lettelse blant enkelte når de forstår at jeg ikke er muslim. Etter terroren i Frankrike er denne tendensen enda tydeligere.

Kanskje står vi ved et veiskille i dag: Ikke-muslimer uavhengig av etnisk bakgrunn blir sett på som ”en av oss”?