Imam Hamid Farooq fra Oslo forteller at Islam verdsetter menneskelivet høyt, men at det også er stort rom for personlige vurderinger hva abort og bruk av prevensjon angår. (Foto: Nilsson R.M. 20 weeks old fetus)
Hamid Farooq

Jeg skal i denne teksten prøve å kaste lys over tematikken som omhandler prevensjon og abort, og hvilket standpunkt islam har rundt dette. Vi får ofte henvendelser som omhandler dette. Det er mange sider og ulike meninger om dette og jeg skal prøve å gi et forenklet bildet av saken.

Livet har høy verdi – det har også den personlige friheten

Retten til liv er verdsatt høyt i Islam, og selv et ufødt menneske i fosterstadiet har en verdi og er vernet. Bruk av prevensjonsmidler er bredt akseptert i islam, selv om tematikken ikke er blitt diskutert i koranen. Årsakene for å bruke prevensjon vil variere fra tilfelle til tilfelle. Noen må bruke det av medisinske årsaker, relatert til fremtidige barn (genetiske defekter) eller helsetilstanden til en kvinne, andre må bruke det fordi de ikke ønsker flere barn.

Alle situasjoner er unike og personlige – et ektepar må selv vurdere hvorvidt de ønsker å ha et barn eller ikke i eN gitt periode av livet.

Årsaker kan også være studier, reisevirksomhet eller jobbmessige grunner som gjør det nødvendig å bruke prevensjon. Det kan også være familierelaterte årsaker som taler for slikt. Alle situasjoner er unike og personlige, og et ektepar må selv vurdere hvorvidt de ønsker å ha et barn eller ikke i en gitt periode i deres liv.

Flere tolkninger eksisterer

I Islam sees barn på som en gave fra Gud. I koranen er embryologiske stadiene eksplisitt nevnt i flere vers, men koranen sier ingenting eksplisitt om abort, og det fremkommer heller ikke noe slikt i hadith og sunnah (profeten Muhammeds liv og lære). Temaet abort fremgår dermed av tolkning og analogien anvendt i ulike koran-vers. Derfor vil det også finnes ulike meninger om tematikken, og i hvilke tilfeller abort kan sies å være tillatt ut ifra et religiøst perspektiv.

Noen ganger er abort nødvendig – den som står i det må ta vurderingen

Mange tror at abort er helt forbudt i islam, men det er ikke riktig. Noen ganger er abort nødvendig. Islam beskytter også barn som ikke er født ennå, og retten til liv er veldig viktig i islam. I islam skilles det mellom status av foster før og etter 120 dager etter unnfangelsen (noen jurister har sattd enne grensen til 40 dager). Etter dette er det ikke tillat å ta abort med mindre det er akutt fare for liv og helse.

Hvis en kvinne har blitt gravid som følge av voldtekt vil det også være tillat å ta abort. Det samme vil gjelder hvis ens helse er i en slik forfatning at leger fraråder en kvinne fra å bli gravide ller råder henne om å avslutte et svangerskap så er det også tillat med abort. Å ta abort på et friskt barn uten noen grunner er ikke tillatt. Det er heller ikke lov å fjerne ett barn hvis moren skal ha tvillinger.

Dette er et forenklet beskrevet en tematikk som har flere sider og meninger enn dette. Alle vil ha en personlig situasjon og man må ta utgangspunkt i det. Til syvende og sist er det den som står i det som må ta avgjørelsen.