Det er halvannet år siden vi innførte gratis leksehjelp til alle elever på de fire første trinnene i barneskolen. Etter første året var 83 prosent av foreldrene fornøyde med tilbudet, og det ser ut til at vi når de elevene vi håpet å nå.
0Shares
Latest posts by Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (see all)

Den rødgrønne regjeringen innførte gratis leksehjelp for å sikre alle elever hjelp med leksearbeidet, uansett hvilken oppfølging de får hjemmefra. Dessuten ville vi gi elevene mulighet til å bli ferdig med mer av skolearbeidet på dagtid.

Barnetilsynsundersøkelsen fra SSB viser at tre av fem barn benyttet leksehjelpstilbudet allerede første året. Og barn av foreldre med lav utdanning, lav inntekt og barn med minoritetsbakgrunn benytter tilbudet i større grad enn andre. Disse var også mest fornøyde med tilbudet. Mens 83 prosent av alle foreldrene var fornøyde med ordningen, var 92 prosent av foreldre med lavere utdanning fornøyde.

For å forsikre oss om at leksehjelpen blir best mulig, har vi bedt forskere fra NOVA og NIFU evaluere leksehjelpsordningen. Den første delrapporten har studert planleggingsdokumentene som er brukt lokalt, og sett nærmere på innføringen av leksehjelp på fire skoler. Skolene har fått stor handlefrihet i utformingen av leksehjelpen lokalt, og rapporten tyder på at det er store forskjeller på hvordan skolene har lagt opp tilbudet. Noen skoler i undersøkelsen hadde opplevd problemer med å følge opp alle elevene på en god nok måte, blant annet fordi leksehjelpsgruppene var for store. En mer omfattende evaluering av leksehjelpen vil bli lagt fram neste år.

Erfaringene skolene gjør seg med leksehjelpsordningen nå blir viktige å følge med på også framover. Mange skoler har justert måten de har organisert tilbudet på underveis.  Framover vil vi fortsette å følge leksehjelpen tett for å se om det trengs justeringer av ordningen og for å se hva som gjør at noen skoler lykkes godt med leksehjelpen, slik at disse kan være til inspirasjon for andre.  

Fortsatt vet vi at elevenes bakgrunn har mye å si for hvor godt de lykkes i skolen. Et viktig mål med leksehjelpen er å bidra til sosial utjevning. Selv om leksehjelpen fortsatt kan videreutvikles ser det ut til at vi er på god vei. Målet må være at alle elever skal ha samme muligheter i skolen, uansett hvilken bakgrunn de kommer fra.

Inlegg av kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Dagsavisen 22. mars 2012.