Koronapandemien har også vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon. 
Foto: Refugeeaction
Norske myndigheter har i mange år brukt tolker uten god nok fagkunnskap, skriver Norunn Tveiten Benestad i dette innlegget. 
114Shares
Latest posts by Norunn Tveiten Benestad (see all)

Bruk av tolker uten god nok fagkunnskap har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt. Høyre har nå bidratt til nye regler for å gjenopprette folks tillit og rettssikkerhet.

Avgjørende med tillit til egen tolk

I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene var utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og sterkt rettsvern. Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk.

Blir pliktige til å bruke kvalifisert tolk

Dårlig tolketjeneste kan resultere i alvorlige feil både i dagligdagse og i viktige situasjoner. Det kan føre til for sen diagnose av livstruende sykdommer, eller brudd på helt grunnleggende rettigheter.

Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk. 

Med den nye loven blir det nå heldigvis en plikt for offentlige organer til å bruke en kvalifisert tolk når det er nødvendig for å ivareta rettssikkerheten. Det samme gjelder også for å kunne yte forsvarlig helsehjelp og andre offentlige tjenester.

Språk er viktig suksessfaktor

Med denne loven styrker vi tilliten mellom innbyggere og myndighetene. Det er viktig for å skape et mer inkluderende samfunn. Tegnspråk og annen tolking i offentlige organers kommunikasjon med døve, hørselshemmede og døvblinde, for eksempel taktiltolking og skrivetolking, omfattes også av den nye loven.

Koronapandemien har også vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon. 

Særlig i pandemiens første fase var det liten tvil om at mye smitte kunne vært unngått dersom myndighetene hadde kunnet nå bedre frem med informasjon til de delene av befolkningen som ikke behersker norsk. Språk løser ikke alt, det handler også om å bruke de riktige kanalene, men språk er allikevel en svært viktig suksessfaktor i de fleste delene av samfunnet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.