§ 185 skal beskytte en rekke minoritetsgrupper, herunder jødene. Hvis paragrafen ikke beskytter sistnevnte, gir den ingen mening, skriver artikkelforfatteren.
Foto: NRK TV
Anvendelsen § 185 er helt vilkårlig og mangler logikk, skriver Carl Müller Frøland i dette innlegget. 

Da Shaun Henrik Matheson, journalist i NRK radio, den 2. februar i går, gikk til angrep på Israels behandling av palestinerne, ble han politianmeldt av MIFF (Med Israel for fred) og en rekke andre organisasjoner. Anmeldelsen av Matheson for overtredelse av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer ble henlagt, og MIFF påklaget henleggelsen til statsadvokaten. 13. oktober – etter over et halvt år – kom statsadvokatens vurdering. Den er langt fra overbevisende.

Uttrykte trolig sin holdning

I sitt radioprogram uttalte Matheson blant annet dette: «Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn. Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Ja, på en måte. På en måte, som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på oss selv, og glemme alt av overgrep og drap som israelerne utfører mot det palestinske folk.»

Statsadvokaten skriver: «Henvisingen til “Guds utvalgte folk” og uttalelsen om at “det nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket” kan trekke i en retning av å tolke uttalelsen som rettet mot jødene som gruppe» (statsadvokatens kursiveringer). Men: «Til sistnevnte uttalelse må det nevnes at den er trukket tilbake eller dempet ved at programlederen i neste setning sa “det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.» Matheson beklaget imidlertid at han hadde sagt dette – ikke hva han hadde sagt. I realiteten uttrykte han det som mest sannsynlig var hans holdning: Han skulle ønske vaksinen ikke virket, det vil si at menneskene i Israel døde eller ble alvorlig syke av COVID-19. 

«Guds utvalgte folk» trolig ment å bety jødene

«Guds utvalgte folk» kan ikke sies bare å «trekke i en retning av å tolke uttalelsen som rettet mot jødene som gruppe» – dette uttrykket viser i alminnelig språkbruk entydig til ett bestemt folk, nemlig jødene. Såfremt ikke annet er presisert, er det rimelig å tolke bruken av «Guds utvalgte folk» som en henvisning til «det jødiske folk».  

Videre skriver statsadvokaten: «På den annen side så fremstår det som et reelt tolkningsalternativ å forstå uttalelsene sett i sammenheng som en sterk kritikk av staten Israel og dens politikk. I samsvar med den såkalte forsiktighetsregelen som det henvises til i HR-2020-184-A avsnitt 30 som “innebærer at ingen skal risikere straffansvar for et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt med mindre et slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen” er det min vurdering at uttalelsene fremsatt den 2. februar 2021 ikke rammes av straffeloven § 185.» Jeg kan ikke se at «forsiktighetsregelen» underbygger statsadvokatens konklusjon. At «Guds utvalgte folk» – også i denne konteksten – er ment å bety jødene, er noe «som med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen». 

Både jøder og israelere i Norge skal beskyttes av § 185

I etterkant har Matheson uttalt følgende: «Jeg mistet huet, og sa hårreisende ting. Antisemittiske ting. (…) Jeg hadde blandet kortene, dratt inn et folkeslag, jødene, som har blitt forfulgt i tusener av år» Han erkjenner altså selv at han rettet beskyldninger om maktovergrep og massedrap mot det jødiske folk. 

Statsadvokaten har altså ingen dekning for sin påstand om at ytringene utelukkende var rettet mot Israel

Statsadvokaten har altså ingen dekning for sin påstand om at ytringene utelukkende var rettet mot Israel. Det viser også det faktum at Matheson rettet beskyldninger om blant annet massedrap (inkludert barnedrap) mot israelerne som gruppe. 

§ 185 beskytter en rekke minoritetsgrupper, blant annet på bakgrunn av «etnisk eller nasjonal opprinnelse». Det innebærer at både jøder og israelere i Norge er vernet av denne straffebestemmelsen. Ut fra både forarbeider og rettspraksis knyttet til § 185 kan jeg ikke se hvordan så vidt grove beskyldninger som ovennevnte mot både jødene og israelerne er innenfor straffelovens rammer. 

Hvis ikke Matheson tiltales for sine ytringer, vil det ytterligere bekrefte at anvendelsen § 185 er helt vilkårlig, helt blottet for logikk. Da befinner vi oss i et surrealistisk rettslandskap. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.