NAKMIs priser 2007

0Shares

NAKMI vil i desember 2007 for første gang dele ut to priser – en klinisk utviklingspris og en forskningspris – innen helse- og omsorgsfaglige spørsmål som berører migrantminoriteter og deres behandlere i tjenesteapparatet.

Formålet med prisene er å gjøre FOU-bidrag innenfor det migrasjons- og/eller minoritetshelsefaglige feltet bedre kjent for forskere, helse- og omsorgsfaglig personell og beslutningstakere.

Klinisk utviklingspris

NAKMI vil i desember 2007 for første gang dele ut en pris for et klinisk-praktisk utviklingstiltak. Prissummen er 25.000 NOK.

Formålet med  prisen er:

  • Å bidra til en bedre forståelse for og økt kunnskap om det minoritetshelse-faglige perspektiv i helsevesenet med tillhørende administrativ ledelse
  • Å bidra til mer likeverdige helse- og omsorgsfaglige tjenester for migranter/ minoriteter
  • Å belønne en virksomhet som vil kunne være et forbilde for utviklingen av klinisk-praktisk arbeid når det gjelder minoriteter og helse eller omsorg
  • Å inspirere til økt tverrfaglig forståelse mellom forskere og praktikere av ulik bakgrunn

Alle FOU- eller kliniske institutter og tilsvarende enheter bes spre kjennskap til prisen og oppfordre til nominering. Det oppfordres spesielt til å vurdere prosjekter hvor også minoritetsspråklige deltakere er representert.

Forslagsrett har alle som er blitt kjent med aktuelle utviklingsprosjekter i egenskap av å være kollega, veileder, overordnet eller fordi de på andre måter har forutsetninger for å vurdere slike tiltak.

En komité bestående av to representanter fra NAKMI (leder/nestleder) og én fra de helsefaglige myndigheter (så som Helse- og omsorgsdepartementet eller Sosial og helse-direktoratet), vil gjennomgå de innsendte forslagene, foreta en bedømmelse og velge ut en vinner.

NB: Utvelgelsen vil foregå  etter “Nobelprisprinsippet” ved at beskrivelsen av tiltaket/prosjektet i de innsendte nominasjoner legges til grunn. Denne bør derfor være på 2-3 sider og godt gjennomarbeidet. Som et minimum må man beskrive hva prosjektet dreier seg om og begrunne det som bidrag til det minoritetshelsefaglige området.

 
Forskningspris

Forskningsprisen deles ut for et arbeide på PhD- eller høyere nivå. Prissummen er 25.000 NOK.

Formålet med prisen er:

  • Å belønne en lovende yngre forskers forskningsarbeid av betydning for migranter/minoriteter når det gjelder helse og/eller omsorgsfaglige spørsmål i bred forstand
  • Å spre kunnskap om og innspirere til økt forskning innen migrasjons- og minoritetshelsefaglige spørsmål
  • Å inspirere til økt kvalitet og fler- eller tverrfaglig aktivitet og forståelse innenfor fagfeltet

Alle FOU-miljøer og tilsvarende enheter bes om å gjøre ansatte/kolleger kjent med prisen og oppfordre til nominering av aktuelle kandidater. Vi oppfordrer særlig til å vurdere kandidater med minoritetsspråklig bakgrunn.

Forslagsrett har alle som er blitt kjent med aktuelle forsknings- eller utviklingsarbeider i egenskap av å være overordnet, veileder, forskningstilsatt kollega eller fordi de på andre måter har forutsetninger for å vurdere slike arbeider.

En komité bestående av seniorforskere og personer i NAKMIs forskningsledelse vil gjennomgå forslag etter som de sendes inn, foreta en bedømning og i samråd med NAKMIs råd velge ut en vinner. Det kan etter behov innhentes ekstern evalueringsbistand.

I tillegg til det innsendte arbeidet vil beskrivelsen i nominasjonen legges til grunn. Her skal det fremgå hva arbeidet dreier seg om og begrunnelsen av det som et bidrag til det minoritetshelsefaglige området.

Nominasjon

Nominasjon av kandidater til begge priser foregår ved å fylle ut og sende inn nominasjonsskjema senest fredag 28. september 2007. Nominasjoner vil vurderes fortløpende.


             Last ned nominasjonsskjema

Det kreves to forslagsstillere som undertegner forslaget og opplyser om i hvilken egenskap de kjenner søker/arbeidet. Innsendte forskningsarbeider og eventuelle rapporter vil bli innlemmet i NAKMIs bibliotek og gjort tilgjengelige i vårt internasjonale kontaktnett.

Utfylt nominasjonsskjema sendes NAKMI v/Eirik Dahl Viggen
post: NAKMI, Søsterhjemmet, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo
per e-post: [email protected]

MERK: For nominasjon til forskningsprisen, legges forskningsarbeidet ved nominasjonsskjemaet.