Mestring og Resiliens i flyktningbarnsperspektiv

0Shares

 Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en hvit jødisk fosterfamilie. Det skal stimulere til refleksjon over risiko- og beskyttelsesfaktorer som omgir barn og unge med flyktning- og minoritetsbakgrunn.

Kurset tar opp følgende temaer:
Risiko- og beskyttelsesfaktorer rundt minoritets– og flykt-

ningbarn
• Terapeutiske og kliniske utfordringer i møte med minori-
tetsbarn og unge
• Hvordan snakke om rasisme og diskriminering med barn
med minoritetsbakgrunn
• Refleksjoner rundt fordeler og ulemper med plassering av
minoritetsbarn i fosterfamilie med annerledes etnisk- og
kulturellbakgrunn
• Å hjelpe barn og unge som lider av identitetskrise og rot-
løshet

Pris : Kr 800 inkludert lunsj
Påmelding innen 1. juni med navn, telefonnr og regnskapsadresse til
BarnsBeste v/ [email protected]

Målgruppe: adoptivforeldre, flyktningkonsulenter, ansatte i omsorgs-
sentre, asylmottak, Bufetat, barnevern, fosterhjemstjenesten,
barne- og ungdomsinstitusjoner, BUP, skolehelsetjeneste og frivillige
organisasjoner
.
Filmen og seminaret dekker mange temaer som profesjonelle helse-
og sosialarbeidere samt adoptive– og fosterforeldre er opptatt av. for
eksempel migrasjonsrelaterte kriser, trauma, identitetskrise,
diskriminering og rasisme. Seminaret oppfordrer deltakerne til å
tenke over hva de kan gjøre for å fremme positiv mestring og
resiliens hos flyktningbarn.

Foredragsholder: Leoul Mekonen, sosionom og utdannet tolk. Han har bakgrunn i medisinisk antropologi fra Etiopia. Han jobber som studieleder og holder foredrag ved flere Høgskoler i Norge angående helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Han underviser blant annet om etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk, religion og spiritualitet i psykisk helsearbeid og vold i nære relasjoner.