Konferanse om forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Påmeldingsfrist 16. oktober
For påmelding, trykk her, eventuelt send e-post til [email protected] eller ring 23 42 27 30
Konferansen er gratis

Registrering fra kl 8:30

Konferansier for konferansen:
► Linda Noor, daglig leder i Minotenk

Program kl 9 – 11.30

► Velkommen ved Rowena B. Teodocio, enhetsleder i Enhet for mangfold og
integrering
► Hvordan internasjonale hendelser og strømninger påvirker det forebyggende arbeidet lokalt – Linda Noor, daglig leder i Minotenk

Lokalt samarbeid mot utenforskap, radikalisering og
voldelig ekstremisme – status, forventninger og utfordringer

► Hvordan samarbeider Politiet med myndigheter og sivilsamfunnet på lokalt nivå?
– Øyvind Haslestad, Grønland politistasjon, Forebyggende avsnitt
► SaLTo’s lokalt forebyggende arbeid i Bydel Frogner – Isabel Espinoza,
SaLTo-koordinator i Bydel Frogner
► Medienes rolle og ansvar – Shazia Sarwar, journalist i VG
► Hva er frivillighetens rolle i det forebyggende arbeidet? – Yousef Assidiq
(eller Faten Mahdi Al-Hussaini), JustUnity
► Utenforskap, ekstremisme og forebyggingsarbeidet fra et ungdomsperspektiv
– Muniba Ahmad, student ved UiO

Sofadebatt: Ulike aktører, roller og perspektiver – Felles ansvar
Forskning – presentasjon av funn fra NIBR-prosjekt

► Politiet, Øyvind Haslestad, Grønland politistasjon
► SaLTo, Isabel Espinoza, SaLTo-koordinator i Bydel Frogner
► Media, Shazia Sarwar, VG-journalist
► Frivillig organisasjon, Yousef Assidiq (eller Faten Mahdi Al-Hussaini), JustUnity
► En representant for ungdommen, Muniba Ahmad, student ved UiO

Forskning – presentasjon av funn fra NIBR-prosjekt

► Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme,
funn fra 5 kommuner – Stian Lid, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR

Program kl 12.15-15.00
► Kulturinnslag

Erfaringer og nye perspektiver fra utlandet
► Toleransprosjektet i Kungälv, Sverige – Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet
► Foreldreperspektivet: Funn og erfaringer fra Bydel Alnas ICDP-program for veiledning av foreldre som har en bekymring overfor sine barn knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme – Anne Haga, koordinator for ICDP foreldreveiledningsprogram i Bydel Alna
► Skolens rolle i det forebyggende arbeidet – Abdelali Bouabdillah, lærer i
Oslo-skolen, aktivist og leder i MOSAIC
► Samarbeid for inkluderende dialog – Omar Syed Gilani, SeFI, Bydel Gamle Oslo
► Alnaskolen-prosjektet – Rune Gjelberg og Sahra Jaber, Furuset Allidrett
► Minhaj-ul-Quran i Norge (Ikke bekreftet)
► Hvordan forbedre eksisterende verktøy til forebygging mot vold og ekstremisme?
– Anita Rathore (OMOD), medlem av referansegruppen i Mer kompetente-prosjektet

Arrangør:
Oslo kommune
Bydel Grünerløkka
Enhet for mangfold og integrering