Klare krav til standard ved asylmottak

Det er feil at det ikke stilles konkrete krav til standard ved asylmottak og at pris er eneste avgjørende kriterium for hvem som får drive mottak, slik syv frivillige organisasjoner hevder i Utrops artikkel, ”Krever bedre kvalitet på asylmottakene”, den 24. oktober.

Et asylmottak er et midlertidig frivillig botilbud for asylsøkere mens de har sin asylsøknad til behandling hos myndighetene. Målsetningen for et asylmottak er at det skal være et nøkternt, men forsvarlig botilbud. Det skal sikre beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet.

Regjeringen har bestemt at asylmottak skal konkurranseutsettes. Det er UDI som har fått dette oppdraget og dermed også oppgaven med å fastsette krav i konkurransegrunnlaget. Det er mange krav som stilles til tilbyderne, blant dem, kvalitet og pris. Krav til kvalitet finnes i UDIs styringsdokumenter. Her stilles konkrete krav til blant annet boforhold, kompetanse, sikkerhet og trygghet. Hvis tilbudet som er kommet inn tilfredsstiller de kravene som er fastsatt, er UDI pålagt å velge det billigste tilbudet.

I tillegg må mottakene tilfredsstille kommunale krav og pålegg. Blant annet om brannsikkerhet og hygieniske forhold.

Styringsdokumentene oppdateres jevnlig, sist i slutten av 2004.
UDI følger opp driftsoperatøren for å påse at avtalte tjenester leveres, og at kvaliteten er som beskrevet. Det gjøres gjennom årlige tilsyn som munner ut i en offentlig tilsynsrapport.
Fordi mottaksdriften er gjenstand for konkurranse, må vi akseptere at en selger faktisk har fortjeneste så lenge tilbudet som gis i mottak tilfredsstiller de krav som stilles.