Barn som lever i skjul uten oppholdstillatelse

Alle barn som lever i Norge har rett på skole og helsehjelp, også disse.
Barn som oppholder seg ulovlig i Norge må så langt det lar seg gjøre skjermes for negative konsekvenser av foreldrenes valg om å bli i Norge uten oppholdstillatelse.

I følge § 2-1 i opplæringsloven har alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder rett til skoleplass. Skolene kan ikke nekte barna skolegang.

For å få undervisning må barna gå på vanlig skole. Det kan ikke kreves at kommunen skal tilby opplæring på barnets tilholdssted.
Vi ønsker at alle som hjelper mennesker å leve i skjul, også bidrar til at barna får skolegang.
Barn som har behov for det, har likeledes rett til øyeblikkelig helsehjelp.

Dette gjelder også barn som oppholder seg ulovlig i landet. Barnevernet vil også ha plikt til å gripe inn ovenfor alle barn som oppholder seg i Norge dersom de er utsatt for omsorgssvikt. Dette gjelder uavhengig av barnas asylsøkerstatus og statsborgerskap.

Når foreldrene holder barna i skjul oppstår det en vanskelig situasjon. Å leve slik er ingen permanent løsning. Alle de som bidrar til å opprette en slik situasjon bør gjøre sitt for at foreldrene forholder seg til de vedtakene som er fattet av utlendingsmyndighetene.