Tradisjonell arbeidsfordeling ennå

Zaara Butt, sier at den tradisjonelle arbeidsfordelingen stammer fra en eldre generasjon.
Foto: Privat
Kvinner bruker dobbelt så mye tid på arbeid i hjemmet som menn. Den tradisjonelle arbeidsdelingen henger fortsatt igjen i dag.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Innvandrerkvinner står oftere enn menn utenfor arbeidslivet, snakker dårligere norsk og har lite nettverk med etnisk norske.

– Det er kvinner som tradisjonelt har hatt hovedansvaret for arbeid i hjemmet, mens mannen har hatt forsørgeransvaret. Kvinner som står utenfor arbeidslivet, gjør mer husarbeid enn kvinner som er i lønnet arbeid. Grad av sysselsetting blant kvinner med innvandrerbakgrunn varierer, men i noen grupper er sysselsettingen lav, forteller avdelingsjef i LDO, Bjørg Unstad

Unstad forteller videre at innvandrermenn bruker lite tid på husarbeid uavhengig av om de har jobb eller ikke. Det er vanskelig å bryte med et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det samme ser også for befolkningen som helhet. Mange innvandere har med seg et tradisjonelt syn på hva som er menn og hva som er kvinners oppgaver i familien.

Professor ved Universitet i Agder,Ulla-Brit Lilleaas, mener at i «flerkulturelle» familier er kvinnen hjemmeværende og da tas det for gitt at det er hun som tar ansvaret for hus og barn.

Foto : Privat

–– Det tar naturlig nok noe tid før en tradisjonell arbeidsdeling blir mindre framtredende, sier hun.

Mer likestilte

I en rapport fra SSBs levekårsundersøkelse kommer det fram at kvinner med innvandrerbakgrunn som har inntektsgivende arbeid er langt mer likestilte med mennene innenfor samme landgruppe enn de som ikke er i lønnet arbeid. Ikke bare har det å være i jobb en verdi i seg selv, det gir også høyere inntekt, større kontroll over økonomien, flere norske venner, mindre følelse av ensomhet og bedre psykisk helse.

–– Vi håper de for at innvandrerkvinner vil komme ut i arbeidslivet i større grad og tror at dette vil skje etter hvert, fortsetter Unstad.

Må bidra mer hjemme

I mange” flerkulturelle” familier er kvinnen hjemmeværende og da tas det for gitt at det er hun som tar ansvaret for hus og barn.

– Når det gjelder spørsmål om hvorfor kvinner bruker mer tid på husarbeid og barn handler det om kjønnsrollemønstre. Vanligvis har det vært kvinnen som har vært familiens omsorgsyter, vært mest hjemme med barna og arbeidet deltid, mens mannen har vært familiens hovedforsørger. Med en slik arbeidsdeling blir det “naturlig” at kvinnen gjør mest husarbeid og bruker mest tid på barn. I dag arbeider mange kvinner heltid og da må mennene også bidra mer hjemme, forteller professor for likestilling ved Universitetet i Agder, Ulla-Britt Lilleaas.

Flere og flere innvandrerjenter tar seg utdanning og høyere utdanning. Da vil de også ønske å være i arbeid og kunne forsørge seg selv. Med utdanning kan kvinner bli mer uavhengige av mannen, noe som er en fordel ved for eksempel samlivsbrudd, kronisk sykdom og med hensyn tilpensjonsordninger. Hva som er den “rette” arbeidsfordelingen i en familie kommer an på hva slags avtale paret har seg i mellom og hvordan de prioriterer sin tid mellom arbeid og familie.

– I og med at det foreløpig er færre innvandrerkvinner som er i lønnet arbeid, vil det være færre innvandrermenn som tar ut pappa-permisjon. For at en pappa skal kunne ta ut permisjon tror jeg at mor må ha vært i jobb i minst ett år, fortsetter Lilleaas.

Samarbeid i hjemmet

Utrop har vært i kontakt med et søskenpar med pakistansk bakgrunn. De forteller litt om hvordan arbeidsfordelingen er hjemme hos dem.

 – Arbeidsdelingen er som oftest fordelt likt mellom oss alle. Jeg pleier som regel å ta ansvar på egen hånd, men samtidig får jeg mye hjelp fra storesøster og mamma, forteller 20 år gamle Zara Butt.

Butt mener at den tradisjonelle arbeidsfordelingen stammer fra den eldre generasjonen, at jentene tar seg av husarbeidet. Hun synes at det burde være likt mellom guttene og jentene. Eller så burde det være en god kjemi mellom søsknene slikt at de kan komme til en enighet om hvem som skal gjøre hva.

 – Men hvis jeg ser ut fra min familie så er det likt arbeid både for gutter og jenter. Vi velger å fordele oppgavene blant oss søsken slikt at det skal være lite å gjøre for mamma, fortsetter hun.

Lukman Butt, som er den to år yngre broren, forteller at han er flink til å ta initiativ selv og mener også at det er annerledes hjemme hos andre familier enn deres. Ønsket ikke å stille opp med bilde.

– Jeg er veldig fornøyd med den måten vi har det hjemme hos oss. Men hvis det er snakk om andre familier så hadde jeg ønsket at det kunne vært litt annerledes, nettopp fordi det er som regel jentene som gjør alt arbeidet og det blir litt urettferdig selv om de ikke tenker så mye over det. Guttene bør også ta hensyn til arbeid i hjemmet, avslutter han.