Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer

Ingen vet hvor mange flyktninger som har fått en uriktig dom, og ingen tok kontakt med dem som hadde sonet uriktige fengselsstraffer. (Illustrasjonsfoto)
I 2014 slo Høyesterett fast at Norge tolket flyktningkonvensjonen feil. Det kan ha sendt like mange personer i fengsel som Nav-saken, mener jurister.

Mange flyktninger som kom til Norge før 2014 med falske papirer, ble senere dømt for dokumentfalsk. Sakene endte ofte med 45 dagers ubetinget fengsel.

I 2014 slo Høyesterett fast at den norske praksisen rundt å straffeforfølge flyktninger som kom til Norge med falske dokumenter og ikke «straks» opplyste om dette, var i strid med flyktningkonvensjonen.

Men Riksadvokaten instruerte ikke politi og påtalemyndighet om å ta tak i saker der personer allerede hadde sonet fengselsstraffer på grunn av den norske feiltolkningen, melder TV 2.

Ifølge konvensjonen skal en flyktning, dersom visse vilkår er oppfylt, ikke straffes for ulovlig innreise når dette regnes som nødvendig. Vedkommende må da gi beskjed om dette «without delay», heter det i den engelske versjonen. Riksadvokaten endret kort tid etter høyesterettsdommen sine retningslinjer, og forståelsen av «without delay» ble endret fra «straks» til «uten ugrunnet opphold».

Ingen vet hvor mange flyktninger som har fått en uriktig dom, og ingen tok kontakt med dem som hadde sonet uriktige fengselsstraffer.

–Når vi ser Nav-sakene nå og at man går tilbake og ser på tidligere straffesaker, så skulle man også den gangen tenkt at vi må rette opp feil som er begått. Når rettsstaten gjør feil, må rettsstaten også rette opp de feilene, sier jussprofessor Terje Einarsen til TV 2.

Einarsen leder juristorganisasjonen ICJ Norge og har i et ferskt brev bedt Riksadvokaten rydde opp.

–Vi ber Riksadvokaten om å instruere politi og påtalemyndighet om å gå gjennom gamle saker som gjelder flyktningers angivelige ulovlige innreise til Norge, sier Einarsen.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken før de har behandlet brevet fra ICJ Norge og sier at dette vil ta noe tid.