Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder

Høyesterett har nå slått fast at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt skal gjelde.
Foto: Joe Gratz
Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Høyesterett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.
0Shares

Høyesterettsdommen som falt torsdag, avklarer at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt, skal legges til grunn i slike saker.

De fem guttene fra Afghanistan søkte asyl i Norge mellom 26. juli og 1. oktober 2015. Alle fem oppga at de var 15 til 16 år gamle. Etter nærmere vurderinger, inkludert medisinske aldersundersøkelser, ble søknadene avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Klager til Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke fram. Både UDI og UNE vurderte de fem til å være eldre enn 18 år.

Afghanerne fikk rettslig hjelp fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til saken, som ble anket til lagmannsretten, der staten ved UNE fikk medhold i april.

NOAS anket videre til Høyesterett, som nå har slått fast at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt skal gjelde. Retten mente det ikke var grunnlag for et dempet beviskrav, heller ikke når vurderingen skjedde i et barnesensitivt perspektiv.

Høyesterett la vekt på at det er tale om et gjennomregulert rettsområde som har vært gjenstand for vanskelige politiske avveininger, og hvor det relativt nylig er gitt bestemmelser som innebærer økt beskyttelse for enslige mindreårige asylsøkere.

Lovgivers klare forutsetning har vært at det skal benyttes et alminnelig beviskrav som følge av den betydelige risikoen for misbruk av reglene.

En av de fem afghanerne har senere konvertert til kristendommen, og har fått oppholdstillatelse i Norge på det grunnlaget.

To av dem ble uttransportert til Afghanistan, men har ifølge høyesterettsdommen senere forlatt landet. De to siste oppholder seg på ukjent sted i Europa.