UDI får kritikk av Sivilombudet for å ha brukt over et år på innsynssak

Innsynssaken ble ikke behandlet «uten ugrunnet opphold», jamfør forvaltningslovens paragraf 11, slår Sivilombudet fast. Ombudet understreker at saker om partsinnsyn som hovedregel skal avgjøres samme dag, og normalt senest innen tre dager.

– Saken representerer et klart brudd på reglene om hurtig behandling av innsynssaker, slår Sivilombudet fast.

Ombudet mener videre at UDI heller ikke har oppfylt sin plikt til å holde parten orientert om saksfremdriften, samt at de har brutt forvaltningslovens paragraf 33 om at saken skal oversendes klageinstansen så snart den er tilrettelagt.

– UDI lot klagen ligge vesentlig for lenge før den ble sendt videre, men da til feil klageorgan. Da feilen ble oppdaget, tok det ytterligere seks uker før saken ble oversendt til rett instans, noe som er uakseptabelt lang tid i en sak om partsinnsyn, skriver ombudet.

I alt tok det mer enn ett år og fire måneder fra innsyn ble krevd til parten fikk fullt innsyn i saksdokumentene. Først tok det nesten tre måneder før UDI traff vedtak i første instans. Deretter tok det seks uker fra vedtaket ble påklagd til klagen ble sendt videre, og da til feil klageorgan.

Etter at UDI ble gjort oppmerksom på feilen, tok det ytterligere seks uker før klagen ble levert til rett instans.

– Ombudet ber om at UDI innen 25. mai 2022 gir en nærmere redegjørelse for hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å sikre at fremtidige begjæringer om partsinnsyn behandles på en tilfredsstillende måte.