Stort behov for arbeidsrettede kvalifiseringstilbud

Fra og med neste høst skal innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse får bedre kvalifiseringstiltak (Foto: Illustrasjon)
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Ny utredning viser behovet for arbeidsrettede kvalifiseringstilbud for innvandrere som har lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Tilbudene som innvandrere får i dag er begrenset i omfang, og dekker i liten grad behovet. Det trengs allikevel ikke et nytt tilbud, viser utredningen, skriver NHO Service og Handel.

Gruppen som omtales er innvandrere i Norge uten fullført grunnskole, lave norskferdigheter og lite relevant arbeidserfaring.

Størrelsen på gruppen varierer mellom ca. 12.000 og 39.000 personer mellom 20 og 60 år. Mange har fluktbakgrunn eller er familiegjenforent med en flyktning, men det er også personer med opphold som familieinnvandrere. Mange har vært i Norge i over ti år, og bor i Oslo eller Viken.

Kartlegger tilbudene

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), har ideas2evidence kartlagt omfanget av arbeidsrettede kvalifiseringstilbud gruppen får i dag, og sett på hva som trengs for at gruppas behov kan dekkes på en bedre måte.

– I rapporten gjennomgår vi 16 kartlagte tilbud. Vi finner at få av disse kombinerer grunnskole, norskopplæring og arbeidspraksis. Av tilbudene vi ser på, er det tre lokalt utviklede tilbud, samt stedene hvor kombinasjonsforsøket nå pågår, som oppfyller disse kravene. I tillegg til dette er det ett av voksenopplæringssentrene vi har undersøkt som oppgir at de kombinerer forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring (FVO) med arbeidspraksis fra dag én, ifølge utredningen.

Nytt tilbud fra neste høst

Høsten 2024 kommer det også et nytt tilbud, når «forberedende opplæring for voksne» erstatter dagens tilbud om grunnskole for voksne.

– Videre bør man heller vurdere tiltak som å se sammenheng mellom det fremtidige FOV-tilbudet og arbeidsrettede tilbud, etablere en tilskuddsordning for lokal utvikling av arbeidsrettede kvalifiseringstilbud for målgruppen og øke tilpasningen av NAVs virkemiddelapparat.