Få enslige mindreårige forlater asylmottakene

0Shares

UDI har i tråd med gjeldende rutiner bedt politiet følge opp disse tre sakene spesielt. Det dreier seg om to jenter som har oppgitt alder på 17 år og én gutt med oppgitt alder på 13 år.

Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS har satt i gang en kampanje for å sette søkelys på myndighetenes oppfølging av barn som forlater mottakene for enslige mindreårige uten å melde fra. Det er gjennom oppslag i media og på en egen nettside skapt et inntrykk av at et stort antall enslige barn forsvinner fra norske asylmottak hvert år uten at myndighetene gjør noe for å finne dem.

Norske myndigheter har over tid vært opptatt av problemet med enslige mindreårige som forlater mottakene. For å sikre best mulig oppfølging i saker der det kan være grunn til bekymring, har UDI etablert et eget oppfølgingssystem i samarbeid med politi, barnevern, uteseksjon og andre instanser. Det er utarbeidet et eget rundskriv om melderutiner og om hvordan oppfølgingen skal foregå, blant annet gjennom etterlysning fra politiet.

UDI gjennomgår hver måned alle saker hvor det meldes at personer som har opplyst å være enslige mindreårige ved ankomst har forlatt asylmottaket uten å melde fra. Erfaringen fra de siste årene er at de som reiser i hovedsak er personer som i realiteten er over 18 år, som har løyet om alderen i håp om lettere å få opphold i Norge.

UDI gjennomgikk mandag på nytt de tretten tilfellene fra 2004 som PRESS viser til, hvor asylsøkere som har oppgitt å være under 18 år har forlatt asylmottakene. I tre av tilfellene har UDI konkludert med at det er grunn til bekymring. I disse sakene er de etablerte rutinene for oppfølging av slike saker fulgt. I en av sakene har politiet gått ut med offentlig etterlysning av en somalisk gutt som ble borte fra et mottak i Moss.