Stiller høye krav til partneren

0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Utdanningsnivå

En rapport fra SSB forteller at mødre med høyere utdanning stiller store krav til partnerens deltakelse hjemme. Utdanningsnivået har mye å si for i hvilken grad dagens småbarnsmødre etterstreber et ideal om lik arbeidsdeling i hjemmet. Forskningsrådet kilden, forteller at en av konklusjonene er at mødre med lang universitetsutdanning, uansett partnerens faktiske og relative innsats hjemme, og uansett egen og partnerens arbeidstid, sjeldnere enn andre uttrykker tilfredshet med arbeidsdelingen i husholdningen.

Rapporten viser at mødre fremdeles utfører mesteparten av arbeidet i hjemmet. Menns deltakelse har økt først og fremst når det gjelder omsorgsarbeidet og ikke husarbeidet. Småbarnsmødre flest vurderer arbeidsdelingen hjemme ganske positivt. Dette skyldes i følge SSB at opplevelsen av familien som et felles prosjekt er viktigere enn at de enkelte oppgavene fordeles likt.

-Mange vil trolig legge større vekt på at den samlede arbeidsinnsatsen er noenlunde lik, og at man får anerkjennelse for det arbeidet man gjør, enn at innsatsen både hjemme og ute skal være lik til en hver tid, heter det i SSBs artikkel.
Kvinner med lenger universitetsutdanning skiller seg på denne måten ut, dette kan blant annet skyldes at utdanningsnivået har betydning for krav og ideal om likestilling i hjemmet.

TNS Gallup

I 2009 utførte TNS Gallup en undersøkelse storrengjøring i huset. Undersøkelsen viste at 27 prosent av mennene tar seg av storrengjøring og 18 prosent kvinner ga det samme svaret. Her er noen spennende tall.

•    4 av 10 nordmenn gjennomfører storrengjøring én gang i året.
•    25,6 prosent av alle menn utfører storrengjøring to ganger i året eller oftere, 17,3 prosent av kvinnene det samme.
•    26,8 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene gjennomfører storrengjøring hvert annet år eller sjeldnere.
•    4 prosent av mennene og 2,8 prosent av kvinnene gjennomfører aldri storrengjøring.
•    Halvparten av alle nordmenn (51,5 %) bruker mellom en halv og én time pr dag på husarbeid.
•    32,4 prosent av alle kvinner og bare 11,5 prosent av alle menn bruker mer enn to timer på husarbeid hver dag.
•    33,6 prosent av alle menn svarer at de bruker mindre enn en halv time pr dag på husarbeid, mens bare 10,9 prosent svarer det samme.
•    4,8 prosent av alle menn svarer at de aldri gjør husarbeid, mens 0,2 prosent av kvinnene svarer det samme.

Etter mye om og men, sies det at arbeidsfordelingen i hjemmet bør deles likt. Håpet er at flere og flere innvandrerkvinner kommer ut i arbeid og at det blir mer likestilling i hjemmet.