Debatt

– Flyktninger har krav på forutsigbarhet

 
Foto: Troms Arbeiderparti/Creative Commons
Sylo Taraku i LIM tar feil, mener Fagforbundet. – Konkurranseutsetting og kommersialisering løser ikke Norges utfordringer på integreringsfeltet, skriver Eddie Whyte i dette innlegget. 
0Shares

Under overskriften “Integrering bør ut på anbud” i Aftenposten, den 31. januar 2014, oppfordrer Sylo Taraku fra Likestilling Integrering Mangfold-nettverket (LIM) til at Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger bør konkurranseutsettes. LIMs målsetting er blant annet “å redusere byråkratiet og sikre bedre koordinering og flyt i tiltakskjeden”.

Konkurranseutsetting og kommersialisering av tilbud og tjenester til våre flyktninger løser ikke Norges utfordringer på integreringsfeltet. Vi har nok av skrekkeksempler som beviser at konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester er en uting og oftest fører til mer byråkrati, dyrere administrasjon, svakere arbeidstakervern, tapt kompetanse og dermed mer usikkerhet i utviklingen av et best mulig tilbud til dem som trenger det.

For mange kommuner sier nei
Fagforbundet deler imidlertid LIMs bekymring for antall flyktninger som sitter på mottak og venter på å bli utplassert i kommunene. Fordelingen internt i landet er en prosess som er godt forankret i demokratiet vårt og som involverer både stat og kommune. Det er en landsomfattende nasjonal

 
Foto : Privat
dugnad som skal sørge for at mennesker på flukt blir tatt imot og gitt muligheten til et nytt og bedre liv. Skal dugnaden fungere, må alle ta sin del av ansvaret. Fortsatt sier alt for mange kommuner nei til anmodningene fra IMDI og nekter å være med på den nasjonale dugnaden. De ignorerer at det er mennesker som står bak tallene. De ignorerer at kommunene har et ansvar for å bidra til at vi oppfyller våre nasjonale og internasjonale forpliktelser. Når en kommune sier nei til anmodningen fra nasjonale myndigheter og kun vil ta imot en mindre andel av de tildelte flyktningene, hvem forventer de skal ta imot de øvrige som vi som nasjon har forpliktet oss til å gi en ny start i livet? Det er en utfordring regjeringen må ta på alvor. 

De mest sårbare på anbud
Fagforbundet mener at velferdstjenester – som også inkluderer kommunens og statens ansvar for et godt og effektivt integreringsarbeid – skal være et offentlig ansvar, som driftes og finansieres av fellesskapet. Flyktninger og asylsøkere, som hører til de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, har krav på en mer forutsigbar behandling fra myndighetenes side enn å bli satt ut på anbud. Vi må ikke tillate at de blir kasteballer som følge av et markedsstyrt system som vurderer behov ut i fra økonomisk gevinst.

Det er en uting å legge de som er mest sårbare ute på anbud – enten det er i barnehage, sykehjem, omsorgstjenester, barnevern eller integrering. Fagforbundet mener det vil føre til dårligere kvalitet i integreringsarbeidet hvis vi skaper et profittbasert marked av en offentlig, rettighetsbasert tjeneste. Vi er opptatt av å skape et mer inkluderende samfunn og er gjerne med og drøfter mulige løsninger, samtidig som vi er tydelige på at markedsbaserte løsninger for Introduksjonsprogrammet definitivt ikke er veien å gå.