– Bruk av norsk språk, inkludering og kjønnslikestilliing må formidles fra barnsben av. 
Foto: Pixabay
Likestilling i tros- og livssynssamfunn må prioriteres. Det krever handling, skriver Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen.
325Shares
Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen
Latest posts by Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen (see all)


Siri Gåsemyr Staalesen    Kari Henriksen

Når undertrykte fatter mot til å reise seg og kreve likestilling har vi et særlig ansvar for å lytte med hodene og hjertene våre.

Likestilling krever handling

Dessverre er reaksjonene på Ubah Aden, Lua Abdi og flere kvinners modige protest av det undertrykkende slaget. Skjulte trusler gjennom å filme dem, bortforklaringer og fortellinger om at alt er såre vel. Menn som på denne måten truer og devaluerer kvinner for deres meninger burde ta inn over seg at dette ikke er  måten å reagere på. Og at likestilling krever mer enn ord.

Denne middelalderske tenkemåten og atferd må opphøre. Hvorfor er det så vanskelig for kvinner å få makt i moskeene? Hva er de somaliske mennene redde for? Uansett hva svaret er – kan vi ikke godta det. Kvinnene må inn i styrerommene nå. Vi er villig til å bruke politikk for å få det til.

Likestilling skal være naturlig i alle deler av samfunnet. Også i trossamfunn, og i vår dialog med menigheter har det ikke vært enighet om at likestilling er viktig. Men det skorter på forståelse for og konkret handling for å få det til å skje. Ledere har et stort ansvar for å handle.

Trenger klare lover for likestilling i alle trossamfunn

Kvinnekamp har vært en kamp for arbeiderbevegelsen så lenge vi har eksistert. Kampen for likestilling i trossamfunn kjempet vi frem og ingen var stoltere enn kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet da vi fikk utnevnt vår første kvinnelige biskop. Vi stod i front når det gjaldt kvinnelige prester og innføring av kjønnsnøytral ekteskapslov. Nå når kirken er selvstendig, er den selv den fremste forkjemper for at kirken skal være inkluderende og likestilt. Kirken har likestilt sitt syn på ekteskapet mellom likekjønnede og kvinnelige prester er ikke lenger uønsket. Arbeiderpartiet har ikke vedtatt dette. Troende kirkemedlemmer kjemper kampene. 

Sammen med disse har vi utviklet en politikk som har redusert undertrykkelse. Vi vil ha en politikk som bygger opp rundt slik utvikling i alle trossamfunn. De muslimske kvinnene har lenge tatt opp kampen i moskeene, nasjonalt og internasjonalt, og storsamfunnet bør støtte disse modige kvinnene i sin kamp. Det kan vi gjøre gjennom å vedta klare lover og gi tydelige signaler om at slik praksis er uakseptabel.

Må være villige til å prioritere likestilling

Arbeiderpartiet har i denne stortingsperioden fremmet en rekke forslag for å gi kvinner mer innflytelse i trossamfunn også.

Vi har fremmet forslag om at kvinner skal ha minst 40 prosent av plassene i et styre som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn og styret skal være demokratisk valgt. 

Moskeene kan bidra til at det blir lettere for medlemmene å leve det livet de selv ønsker

Vi foreslo at det må lages en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte. Kontrakten utformes gjennom dialog med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner. 

Vi foreslo å opprette en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra. Likestilling koster og vi som er politikere må være villige til å prioritere dette arbeidet skal vi oppnå resultater. Regjeringspartiene og FrP stemte ned disse forslagene. Festtaler og oppfordringer holder ikke. 

Mange av dilemmaene vi møter i integreringsdebatten har en tilknytning til de viktige frihets- og likestillingskampene i vårt samfunn, nemlig friheten til å leve sitt liv på forskjellige måter. Mange i innvandrermiljøer, kvinner og menn, står overfor stort sosialt og kulturelt press når de skal velge hvordan de skal leve sine egne liv. I Norge skal alle ha frihet til å være seg selv. Moskeene kan bidra til at det blir lettere for medlemmene å leve det livet de selv ønsker. 

Vi står sammen med kvinnene i den somaliske moskeen

Og likestilling handler ikke bare om tall og prosenter. Det handler om forståelse og holdninger. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått at det må gjøres tilsyn med og sikres åpenhet rundt opplegget i koran- og andre trossamfunns-skoler som en del av betingelsene for å få statsstøtte. Bruk av norsk språk, inkludering og kjønnslikestilliing må formidles fra barnsben av. 

Vi foreslo å opprette en egen utdanning for norske imamer og tilsvarende for andre religiøse ledere som ikke har slike tilbud. De som har slik utdanning fra utlandet, må få tilbud om etterutdanning. Å sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler hører til blant de forslag vi har fremmet i Stortinget. Også disse har Høyre-regjeringen og FrP stemt ned.

Likestillingskampen er ikke slutt. Vi er, sammen med kvinnene i den somaliske moskeen, utålmodige. Vi trenger en regjering som tar likestillingskampen på alvor.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.