Feilbehandling av søknader om familiegjenforening kan gjøre at mennesker skilles permanent fra familiene sine.
Foto: IOM
Uriktige avslag på søknader om familiegjenforening er en alvorlig feil som må rettes opp i, skriver Sveinung Liland Hartveit i dette innlegget. 
650Shares

Mange hundre søknader om familieinnvandring kan ha blitt uriktig avslått av utlendingsmyndighetene fra 2010 til våren 2020. Likevel har Utlendingsnemnda (UNE) konkludert med at egen praksis ikke skal undersøkes nærmere. Det er svært alvorlig. Derfor må Stortinget og Regjeringen rydde opp med en ordning for gratis advokatbistand til dem det gjelder slik at eventuelle feil kan rettes opp. 

Deportering basert på uriktige avslag på søknader

Tilliten til forvaltningen er høy i Norge. Dette er et av særpregene ved det norske samfunnet som er viktig å ivareta. For å bevare denne tilliten er det viktig at staten trer til og tar ansvar hvis den kan ha gjort feil som får negative konsekvenser for den enkelte. 

De siste årene har vist at forvaltningen gjør feil. Ett eksempel er trygdeskandalen. Nå er det en reell risiko for at utlendingsmyndighetene uriktig har avslått mange hundre søknader om familiegjenforening, og uriktig har utvist søkerne på bakgrunn av dette. 

Ansvar for å rette opp feil skyves over på ofrene

Reglene er slik at ektefellers søknader om familiegjenforening kan avslås selv om lovens øvrige vilkår er oppfylt hvis det er sannsynliggjort at hovedformålet med ekteskapet var å få opphold i Norge. På bakgrunn av slike avslag har utlendingsmyndighetene tilsynelatende automatisk utvist mange mennesker. Årsaken er at de mener at disse har tilbakeholdt opplysninger ved å ikke fortelle at hovedformålet med ekteskapet var å få opphold.  

Sivilombudsmannen har kritisert UNE for at begrunnelser har vært for dårlige når de har vurdert om familiegjenforeningssøknaden skal innvilges, og for praktiseringen av utvisningsregelverket. Jussbuss ser dette jevnlig i vår saksbehandling. Dette er et stort problem. 

Bare tenk på hvordan det er å leve i årevis uten ektefellen din, og vite at dere ikke kan bo sammen i Norge på mange år.

Folk må kunne stole på at forvaltningen fatter riktige vedtak, og at feil rettes opp når de avdekkes. Når UNE nå lar være å gjennomgå de mange hundre sakene fra 2010 til 2020 på eget initiativ skyver de ansvaret for å rette opp potensielt gale vedtak over på dem som har fått avslag. Det er uholdbart. Rettssikkerheten til de svakerestilte må sikres. 

Skilles permanent fra egen familie

Staten må derfor sikre at feil kan rettes opp på andre måter. Et viktig steg i riktig retning er å øremerke midler i statsbudsjettet slik at dem det gjelder kan få hjelp av advokat til å få vurdert saken sin på nytt. Dette er vanskelige saker, juridisk og faktisk. Derfor må folk få dekket disse kostnadene. Den enkelte skal ikke lide for statens feil. 

Vi kan ikke ta lett på konsekvensene av slik potensiell feilpraktisering. Ikke bare blir familiegjenforeningssøknader avslått. Folk blir også utvist. Bare tenk på hvordan det er å leve i årevis uten ektefellen din, og vite at dere ikke kan bo sammen i Norge på mange år. I realiteten er det for mange heller ikke et alternativ å dra til ektefellens hjemland. Dette gjør at folk blir permanent skilt fra familien sin. 

Det må være en selvfølge i en rettsstat som Norge at staten retter opp egne feil. Noe annet vil være en enorm ansvarsfraskrivelse og brudd på folkets tillit. Hvis ikke staten retter opp sine egne feil, eller legger til rette for at de kan rettes opp på best mulig måte: Hvem skal da gjøre det? 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.