Utlendingsmyndighetene mener at sikkerhetssituasjonen i Somalia varierer, og at den også varierer mellom ulike områder, men at det ikke er alvorlig nok til at vilkårene for beskyttelse er oppfylt, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Jubba Airways, Somalia
Det er to ulike vurderinger bak reiseråd for nordmenn og spørsmålet om en asylsøker trenger beskyttelse, skriver Muhammad Saqib Rizwani i dette innlegget.
69Shares

Advokatene svarer
I denne Utrop-spalten kan du få svar på juridiske spørsmål som kan dukke opp i ditt møte med både familie og samfunn. Send inn ditt spørsmål til [email protected], så publiserer Utrop spørsmålet ditt sammen med en besvarelse fra en av seks advokater og advokatfullmektiger ved In Solidum Advokatfirma. Dersom du ønsker det, må du gjerne være anonym når du henvender deg med et spørsmål.  

SPØRSMÅL

«Jeg har søkt asyl i Norge, men har ikke fått innvilget søknaden da jeg ikke anses som spesielt utsatt i landet jeg ble født i, Somalia. Nå har jeg fått vite at jeg skal deporteres dit. Norske borgere frarådes på det sterkeste å reise til Somalia (UDs reiseinformasjon) grunnet sikkerhetssituasjonen der. Hva gjør at jeg kan deporteres til et land nordmenn flest frarådes på det sterkeste å reise til. Er dette brudd på menneskerettighetene?» 

ADVOKATENES SVAR

Det er dessverre ikke mulig for meg å svare konkret på hvorvidt det er riktig å deportere deg, men jeg kan på generelt grunnlag si følgende:

Dersom norske myndigheter mener det er farlig for en asylsøker å reise tilbake til sitt hjemland kan vedkommende få beskyttelse i Norge. Ved vurdering av om en asylsøker skal få beskyttelse i Norge ser utlendingsmyndighetene blant annet på om det er en reell fare for at vedkommende vil bli forfulgt i fremtiden, og om hjemlandets myndigheter ikke kan eller ikke vil beskytte søkeren. Dersom utlendingsmyndighetene mener at en asylsøker er forfulgt, kan de likevel nekte beskyttelse dersom deler av hjemlandet er å anse som trygt.

UD fraråder reiser til Somalia

Utlendingsmyndighetenes generelle vurdering er at ingen er vernet mot retur til Somalia. Utlendingsmyndighetene mener at sikkerhetssituasjonen i landet varierer, og at den også varierer mellom ulike områder, men at det ikke er alvorlig nok til at vilkårene for beskyttelse er oppfylt.

Reiserådet til Utenriksdepartementet (UD) er det noe annet. I følge UD er sikkerhetssituasjonen i Somalia, både i Mogadishu og i resten av landet, vanskelig og høyst usikker. UD mener Al-Shabaab fremdeles utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel. UD fraråder derfor alle reiser til landet.

Reiseråd for nordmenn ikke et hinder for retur av somaliske borgere

Det er to ulike vurderinger som ligger bak anbefalinger om reiseråd, og spørsmålet om vilkårene for beskyttelse er oppfylt. Årsaken til at Norge fraråder reiser er fordi det kan oppstå enkeltsituasjoner som kan skade liv og helse, men hendelsene er ikke tilstrekkelig alvorlige og vedvarende til at terskelen for beskyttelse er oppfylt. 

For å få innvilget beskyttelse må situasjonen være såpass alvorlig at enhver person utsettes for en reell fare bare ved å være til stede i landet. Utlendingsmyndighetene vurderer at situasjonen ikke er slik i Somalia i dag. Reiserådet er derfor ikke til hinder for at somaliske borgere kan deporteres til Somalia.  

Retur til Somalia i seg selv er altså ikke brudd på menneskerettighetene.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.