Et stort antall søknader om opphold på selvstendig grunnlag blir avslått. Resultatet blir dårlig rettsvern for voldsutsatte kvinner.
Foto: Immigra Trust
Vi møter fortvilte kvinner som velger å holde ut i voldelige forhold, i frykt for å miste oppholdstillatelsen sin, skriver Raha Moafi i dette innlegget.

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Etter dagens regelverk er botidskravet, i saker om permanent oppholdstillatelse, på tre år for noen grupper, og fem år for andre grupper. Der dette for noen vil være et helt legitimt krav, vil det for andre være et helt uutholdelig et. 

Kan få opphold på selvstendig grunnlag

I saker der kvinner har kommet til Norge på bakgrunn av familieinnvandring, er deres oppholdstillatelse avhengig av en annen person. For noen kvinner kan det innebære at de velger å stå i hva enn som skjer, selv vold, for fortsatt å ha oppholdstillatelsen sin, og dermed kunne oppfylle kravet til botid senere. Disse kvinnene utsettes ikke bare for fysisk mishandling, men også psykisk; ektefellen kan alltids true med at de vil skille seg fra dem. 

For mange kvinner finnes det håp i at de muligens kan få opphold på selvstendig grunnlag. Hvis man har vært i Norge på familieinnvandring med ektefelle eller samboer, og man selv eller barna har blitt mishandlet i forholdet, kan man få en ny oppholdstillatelse. Det er dette som kalles opphold på selvstendig grunnlag. 

Gi voldsutsatte kvinner tilstrekkelig rettsvern

Problemet er at dette er en bestemmelse som ikke gir tilstrekkelig vern for kvinner som utsettes for vold. Terskelen for å oppfylle vilkårene for å få denne oppholdstillatelsen er tilsynelatende lav, men praktiseres i dag svært strengt. Kvinner i voldelige forhold blir ikke trodd. I 2016 var avslagsprosenten for søknader etter mishandlingsbestemmelsen 36 % [Prop. 68 L (2017–2018), tabell nummer 3.1]. Når det er kjent at så mange søknader blir avslått, blir et relasjonsbrudd før kvinnene vet noe om de får bli i landet på selvstendig grunnlag, en alt for stor risiko 

Tiden er overmoden for at Norge skal gi voldsutsatte kvinner tilstrekkelig rettsvern

I vår saksbehandling ser vi fortvilte kvinner som velger å holde ut i voldelige og undertrykkende forhold, i frykt for å miste oppholdstillatelsen sin. Dessuten er det få kvinner som kjenner til dette oppholdsgrunnlaget, noe som forsterker tanken på å forbli i det voldelige forholdet. Med andre ord er rettssikkerheten til voldsutsatte kvinner uten en selvstendig oppholdstillatelse ikke godt nok ivaretatt i Norge. 

Tiden er overmoden for at Norge skal gi voldsutsatte kvinner tilstrekkelig rettsvern. Det er derfor viktig at en oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag, ivaretar den hensikt den er ment for, og at praksisen på området må endres. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.