– Vurderingene i utlendingsretten er svært skjønnsmessige, og klagerens indre tanker og motivasjon kan være av avgjørende betydning, skriver artikkelforfatteren.
Foto: UNE
Sakene som behandles i UNE påvirker hele livet til søkeren. Da må søkeren få forklare seg muntlig også, skriver Karoline Nordheim Otterdal i dette innlegget. 
42Shares

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter bidrar med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Tidligere i vår fremmet Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Marian Hussein fra SV et representantforslag om reform av Utlendingsnemnda (UNE). UNE skal være et uavhengig og domstollignende organ som skal sikre rettssikkerheten til den enkelte ved å behandle klager i utlendingssaker og statsborgersaker. UNE opererer imidlertid ikke etter grunnleggende rettsprinsipper som tas for gitt i domstolene, og dette var bakgrunnen for forslaget.  

Representantforslaget ble nedstemt i Stortinget 30. mai, og Jussbuss mener det er kritikkverdig at forslaget ikke ble tatt til følge. UNE er i flere år blitt kritisert for at mange saker behandles av nemndleder alene, og at adgangen til personlig fremmøte praktiseres for strengt. Vi mener derfor det er på høy tid at det foretas endringer i UNE for å styrke rettssikkerheten til den enkelte.

Klageren kan ofte ikke ta saken til domstolene

I 2022 tapte UNE nesten halvparten av sakene som ble prøvd for retten. Dette er en altfor høy tapsprosent for et forvaltningsorgan, og statistikken har møtt stor kritikk fra flere hold, blant annet fra Advokatforeningen. Jussbuss stiller seg bak denne kritikken, særlig fordi sakene som behandles i UNE er av svært stor betydning for den enkelte søkeren. Dette kan være saker om utvisning, asyl eller familiegjenforening. 

De fleste sakstypene som blir behandlet i UNE er saker som ikke er omfattet av fri rettshjelpsordningen, og klageren har derfor svært sjelden mulighet til å ta saken til domstolene. Siden UNE blir siste instans i disse tilfellene, er det desto viktigere at det foretas grundige vurderinger. 

Flere saker må behandles i nemndmøte

Utgangspunktet etter Utlendingsloven er at saker hos UNE skal behandles i nemndmøte. Saken behandles da av en nemndleder og to uavhengige nemndmedlemmer. Det tilrettelegger for en grundig vurdering ved at det er flere beslutningstakere som er med på å avgjøre sakene. Dette øker også legitimiteten til vedtakene.  

Større grad av muntlighet i saksbehandlingen vil styrke flere viktige hensyn.

UNEs egne tall viser at kun 4,7 % av sakene ble behandlet i nemndmøte i 2022, til tross for at dette er hovedregelen etter loven. De øvrige sakene ble da behandlet av en nemndleder alene. I vår saksbehandling erfarer vi at saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål, likevel blir behandlet av nemndleder alene. Jussbuss mener at det er problematisk at saker av stor velferdsmessig betydning avgjøres av én person, og dette gjenspeiler ikke UNEs formål om å være et domstollignende organ. 

Flere må gis rett til personlig fremmøte

Et viktig formål med opprettelsen av UNE var å styrke klagerens rettssikkerhet, blant annet gjennom muligheten til å møte personlig for å forklare seg i et nemndmøte. Kun 3,5 % fikk forklare seg muntlig hos UNE i 2022. Utover dette ble alle vedtakene fattet med utelukkende skriftlig saksbehandling.  

Større grad av muntlighet i saksbehandlingen vil styrke flere viktige hensyn. Vurderingene i utlendingsretten er svært skjønnsmessige, og klagerens indre tanker og motivasjon kan være av avgjørende betydning. En muntlig forklaring ved personlig fremmøte vil gjerne være utfallsgivende for hvordan myndighetene vurderer sakens faktiske opplysninger. 

På tide med en reform av UNE

Etter mange år med berettiget kritikk er det på tide med en reform av UNE. Saker som klages inn til UNE er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, og det er derfor svært viktig at saksbehandlingsreglene praktiseres i tråd med formålet om økt muntlighet og deltakelse i klageprosessen. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.