– Forskning om eldre innvandrere er fortsatt en mangelvare, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Wikimedia Commons
Innvandrerbefolkningen må inkluderes i debatten om eldreomsorg, og tilbudene til eldre må tilpasses menneskelig mangfold, skriver Khansa Ali i dette innlegget. 
Khansa Ali

Levealderen øker og det blir flere og flere eldre i Norge. I dag er andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 12 prosent. I 2060 vil den øke til 21 prosent. Hver femte innbygger vil dermed ha fylt 70 år. Dette har resultert i en økende oppmerksomhet og diskusjon rundt kapasiteten ved norske sykehjem, i hjemmehjelpstjenestene og i eldreomsorgen generelt. Man har også blitt mer bevisst på at man, så godt det lar seg gjøre, bør legge planer for sin egen alderdom allerede i ung alder. 

Eldre i minoritetsbefolkningen ekstra sårbare

Men i den politiske debatten er det en gruppe som har uteblitt; den stadig større gruppen av aldrende med innvandrerbakgrunn. Arbeidsinnvandrerne som kom til Norge på syttitallet begynner å pensjoneres, i tillegg er det en god del eldre både blant bosatte og nyankomne flyktninger. Dette er alvorlig når vi vet at minoritetsbefolkningen, og minoritetskvinner spesielt, ofte kommer dårligst ut både når det gjelder levekår, tilknytning til arbeidslivet og tilgangen på offentlige omsorgstjenester. 

Forskning om eldre innvandrere er fortsatt en mangelvare, men de kunnskapsoppdateringer som finnes viser blant annet sammenhenger mellom det å ha innvandrerbakgrunn og å ha kronisk sykdom. 

Bruken av kommunale helse- og omsorgstjenester er mindre blant eldre innvandrere enn i den øvrige befolkningen. Mange eldre innvandrere er også sterkt overrepresentert nederst i inntektsfordelingen sammenlignet med eldre uten innvandrerbakgrunn og kan slik befinne seg i en særlig sårbar situasjon som kan være meget kompleks og påvirke både utsatthet for vold, stigmatisering og diskriminering og den enkeltes trygde- og pensjonsrettigheter. 

Likeverdig alderdom for alle

MiRA-Senteret mener derfor at det er viktig å inkludere innvandrerbefolkningen i eldreomsorgsdebatten. Ikke bare når det gjelder spørsmål om retten til å få plass på sykehjem, men også når det kommer til kvaliteten på sykehjemmene. Det er viktig at offentlige sykehjem i Norge har ansatte med språkkompetanse, at aldersinstitusjonene serverer mat eldre med minoritetsbakgrunn er kjent med og at aktivitetstilbudet også er tilpasset den mangfoldige eldregruppa. 

Er framtidens omsorgstjeneste tilpasset eldre innvandreres behov?

Eldre skal respekteres og inkluderes i samfunnet og gis en verdig alderdom tilpasset den enkeltes behov, men hva vet vi egentlig om hvordan kjønn og etnisitet spiller inn på det å bli eldre i Norge? Er framtidens omsorgstjeneste tilpasset eldre innvandreres behov? På MiRA-Senterets nasjonalkonferanse den 12. oktober har vi diskutert disse temaene og forhåpentlig vil vi bane en vei videre for å oppnå en likeverdig alderdom for alle borgere i Norge.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.