Nysgjerrighet på tomgang, lister og tåkeprat

Den rødgrønne regjeringen har lagt frem skrytelister over 800 små og store saker som de mener viser hva den har oppnådd etter fem år i regjeringskontorene. Full barnehagedekning, gjennomføring av videregående opplæring, flere titusen nye ansatte i kommunene, lav arbeidsledighet, lengre foreldrepermisjon, kulturløftet,og fjerning av soningskøen trekkes fram som deres politiske regnskap. Regjeringen er fornøyd med innsats og resultater.

Rettssikkerhet i fare

Riksrevisjonen har også lagt frem sitt regnskap om flere viktige samfunnsområder. Det er hovedsakelig kontroll av offentlige etater og virksomheter som det til syvende og sist er politikere som har ansvaret for. Revisjonen er slett ikke fornøyd med kvaliteten på arbeidet.Revisjonen peker på svakheter og mangler i offentlig virksomhet. Nav er fortsatt ikke gode nok, det er alvorlige svakheter og mangler på informasjonssikkerhetsområdet. Det truer enkeltpersoners rettssikkerhet og kan bidra til å svekke tilliten til at borgernes rettigheter. Videre avdekker Revisjonen manglende strategi og få styringsparametre som viser resultater av politiets prioriteringer i arbeidet mot organisert kriminalitet. Riksrevisjonen har også fremsatt alvorlig kritikk av landbruksforvaltningen. Skatteetaten har også vært under Riksrevisjonens lupe, og det viser seg store variasjoner mellom skatteregionene, og kontrollen av grunnlagsdata for selvangivelser har vært lavt prioritert.

Hva er viktigst?

I Norge har skattelistene vært lagt ut offentlig siden 1863. Tradisjonelt har skattelistene vært lagt ut til gjennomsyn på lokale ligningskontor. Fra 2001 har skattelistene vært tilgjengelige på internett, og det gir helt nye muligheter for innsamling og (mis)bruk av personopplysninger.

Tradisjonen tro skapte også i år offentliggjøring av skattelistene mye nysgjerrighet om politikere, kjendiser og rike. Hvem er de rikeste, betaler mest eller null i skatt, og hvilke kjendiser tjener mest og minst? Tåkepraten har overskygget det faktum at antall millionærer har økt betraktelig, de rikeste er blitt rikere og de fattigste enda flere og fattigere i verdens rikeste land. Hvordan er det mulig, lurer jeg på, spesielt når den rødgrønne regjeringen har styrt landet de siste fem årene?

Videre ser det ut som de fleste tar helt rolig det faktum at det i Norge fortsatt er menn som tjener mest og har mer formue enn kvinner. Hvordan kan dette være mulig i et land som oppfatter seg selv som verdens mest likestilte land?

Krig, men ikke skyte

Endelig har Norge kommet på listen over land som faktisk er i krig. Tidligere har politikere i Norge prøvd å skjule krigen og omtalt den med formuleringer som ’fredsbevarende operasjoner’ eller ’krigslignende handlinger’ men ikke direkte krig, altså. Soldater fra Norge som er i Afghanistan, beskriver krigen som «bedre enn sex», og de vil død for og drepe for Norge. Mens forsvarssjefen og forsvarsministeren mener at en viktig del av oppdraget til soldatene er å skape tillit mellom sivilbefolkningen og soldatene – det er ikke om å gjøre å skyte, men nettopp å unngå å skyte. Hvorfor har de så våpen?

Tåkepraten har overskygget det faktum at de rikeste er blitt rikere og de fattigste fattigere i verdens rikeste land.

Mens de fleste er opptatt av hvem som er på hvilke lister, er jeg opptatt av i stillhet å liste meg ut av de fleste lister.