Sosial ulikhet i helse – levekår og fordeling

0Shares

St.meld.nr.20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller har som ett av flere delmål å redusere levekårsforskjeller mellom geografiske områder. Gjennom et tverrsektorielt arbeid, blant annet, med de statlige aktørene i Groruddalssatsingen og Oslo kommune, skal Helsedirektoratet følge med på utviklingen i arbeidet med å nå dette målet. Dette gjør de gjennom et eget rapporteringssystem. Resultatene fra dette rapporteringssystemet skal utgis i en årlig rapport fram til 2017.

Den første rapporten kom i 2009

Innleder: Rådgiver Janne Strandrud, Helsedirektoratet

2. Familiesenteret i bydel Søndre Nordstrand – et tilbud til familier som strever i sin hverdag

Familiesenteret er et lavterskeltilbud rettet mot familier i bydelen. Målet er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. I tillegg jobber vi for å forebygge livsstilssykdommer blant innvandrere med videreføringen av prosjektet InnvaDiab.

Innledere: Familiesenteret bydel Søndre Nordstrand, Fysioterapeut/fagkonsulent Hildegunn Holstvoll, Bydel Søndre Nordstrand

Meld deg på her      
Frist for påmelding: fredag 12. februar kl 12.00