Minoritetsbarn- og unge i skolen og samfunnet 29. Oktober 2010

0Shares

Målgruppe: Undervisningspersonell, helsepersonell, sosialarbeidere, barnversarbeidere, BUFETAT, skolehelsetjenesten og lærere.

Kursinnhold:

Faktorer som påvirker minoritetsbarnas utbytte av opplæring på skolen.
•Migrasjon og tilpasning
•Tospråklighet
•Språk og begrepsutvikling
•Identitetsutvikling
•Hjem-skole samarbeid
•Kulturforskjeller og holdningsendringsarbeid
• Rasisme og diskriminering

Foredragsholder:
Sunil Loona arbeider som rådgiver ved Nasjonalt Senter for flerkultu- rell opplæring, Høgskolen i Oslo. Han er utdannet psykolog, både fra India og Norge, med embetseksamen fra Universitet i Oslo i 1975.

Sunil Loona har lang erfaring i arbeidet med språklige minoriteter. Fra 1976 til 1992 arbei- det han som pedagogisk-psykologisk rådgiver, ved PPT i Oslo. Fra 1993-1994 ledet han prosjektet “En bedre start” – et toårig undervisnings- og forskningsprosjekt som tok sikte på å gi et parallelt tilbud om alfabetisering og språkopplæring til svakt fungerende minoritetselever og til den av deres foreldre som hadde lavest utdanning. Fra 1995-2000 arbei- det han som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter. I 1996 ble han av Justisde- partementet oppnevnt som barnefaglig medlem i Kirkeasylkommisjonen. I 1999-2000 ar- beidet han som konsulent for Senter for Krisepsykologi/UNICEF i Prishtina, Kosovo, med hovedansvar for å utvikle og gjennomføre et bærekraftig program for å heve skolesyste- mets kompetanse i arbeidet med krigsrammede barn. Sunil Loona har forsket og skrevet faglitteratur om ulike emner innenfor minoritetsspørsmål.

Pris inkl. enkel lunsj: Kr 800,-
Påmelding: www.r-bup.no, se menyliste Undervisning – Kommunesatsing
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2010

Kursansvarlig: Sosionom Leoul Mekonen, e-post: [email protected]