Fram til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister. Men nå kan Diskrimineringsnemnda avgjøre i saker der folk har sagt ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kan være økonomisk kriminalitet, handlinger som kan være farlige for helsa eller miljøet. Det er forbudt å gjengjelde mot varslere – de som har sagt ifra om problemene på arbeidsplassen. Gjengjeldelse kan være trusler, sosial ekskludering og endring i arbeidsoppgaver. Opplever varslere gjengjeldelse kan de nå klage til Diskrimineringsnemnda og få saken behandlet der.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier at de allerede har på plass rammene som trengs for å behandle slike saker.

– Vi vet at varslingssaker ofte kan være kompliserte, men det kan også være tilfellet for diskriminerings- og trakasseringssaker, herunder saker om seksuell trakassering, som vi allerede behandler. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet og håper mange vil benytte vårt lavterskeltilbud, sier han.

Diskrimineringsnemnda behandler ikke saker som handler om oppsigelse. Det er bare domstoler som kan avgjøre i saker om oppsigelse.

Det er gratis å klage en sak inn for Diskrimineringsnemnda. Du risikerer ikke å måtte betale motpartens sakskostnader, og det er valgfritt om man vil benytte advokat.

FAKTA

Hva er Diskrimineringsnemnda?

  • et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering
  • ligger under Kulturdepartementet

Hva gjør diskrimineringsnemnda?

  • arbeider for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad
  • jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering
  • behandler klager
  • Diskrimineringsnemndas oppgave under prosessen er å få saken så godt opplyst som mulig

Hvordan klager jeg?

Når kan jeg klage?

  • hvis du har opplevd diskriminering eller trakassering

Du kan lese mer om Diskrimineringsnemnda på flere språk her: https://www.diskrimineringsnemnda.no/hjem

ORDLISTE

lavterskeltilbud: kan få hjelp uten å betale, stille spørsmål til personer som kan hjelpe

tvist: uenighet, strid, konflikt

oppsigelse: si opp en avtale