Flerkulturell foregangsskole fikk ny ledelse etter uklar prosess

Hva skjedde på Fjell skole?

Jan Moen ledet Fjell skole i Drammen i en årrekke. Han sier han følte seg presset av de lokale utdanningsmyndighetene til å forlate stillingen som rektor
Foto:Per Christian Selmer-Andersen
Fjell skole gikk i fjor gjennom et turbulent skoleår. Tidligere rektor på skolen, Jan Moen, gikk av etter at utdanningsdirektøren i Drammen hadde ansatt en ekstra rektor med like stor makt som den opprinnelige rektoren. 
0Shares

 

Fjell skole er Drammens største barneskole. Den er 40 år gammel. Skolen ligger i Fjell bydel, en bydel som er kjent for sitt flerkulturelle preg. Over halvparten av innbyggerne er innvandrere. På skolen går 635 elever i 1.-7. klasse. 77 prosent av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. Ifølge skolens Facebook-side representerer elevene 30 forskjellige land.

Norges beste skole
Den utfordrende situasjonen for skolen, som lenge hadde fremstått som en flerkulturell mønsterskole utad, startet med en ny satsing på skolen. Satsingen har sitt grunnlag i prosjektet “Norges beste skole”. Prosjektet ble vedtatt i 2007. Det overordnede målet er å bli en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Prosjektets langsiktige mål er å forbedre elevenes faglige resultater til over landsgjennomsnittet, tilby skoleplasser til alle elever, tilby foreldre ulike pedagogiske skoletilbud, forvandle skolene til aktivitets- og opplæringsarena både på dag- og kveldstid.

To prosjekter i gang
Handlingsplanen for prosjektet ble vedtatt i 2008. Da ble også prosjektets varighet besluttet å være fire år. Prosjektet startet i 2008, og i økonomiplan for 2012-2014 ble prosjektet videreført.

Unni Helland, lærerinne på Fjell skole, sier hun og Fjell skole har jobbet for å utvikle det verdige barnet. Hun frykter Fjell skole blir fratatt stoltheten sin.
Foto : Unni Helland

Jeg ble syk da jeg fant ut at utdanningsdirektøren ansatte en assisterende rektor som i virkeligheten skulle ha en likestilt stilling som min.

I tillegg hadde Drammen kommune prosjektet Fjell 2020 på gang. Det ble vedtatt å starte mars 2011. Nærmiljøprosjektet er en langsiktig satsing for befolkningen i bydelen, med fokus på stedsutvikling og folkehelse.

– Det overordnede målet er å bedre levekårene gjennom områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Satsingen vil involvere mange av kommunens tjenesteområder og skal skje i et bredt samarbeid med offentlige aktører og private organisasjoner og det skal være en bred medvirkning gjennom hele prosessen, heter det på Drammen kommunes nettsider.

Behov for assistanse
Med grunnlag i prosjektene foreslo utdanningsdirektør Tore Isaksen styrking av ledergruppen på Fjell skole. Marianne Nordman-Johansen fikk stillingen som assisterende rektor i april 2012, med en ansettelsesvarighet på tre år.

Utdanningsdirektøren og daværende rektor Jan Moen var enige om behovet for assistanse på skolen. Skolen fikk også ny avdelingsleder.

Nordman-Johansen forlot sin rektorstilling ved Skoger skole 1. april 2012 og tiltrådte stillingen som assisterende rektor på Fjell skole 1. august. I mellomtiden gjorde hun forberedende arbeid til Fjell 2020-prosjektet.

– Det var forhåndsavtalt og enighet mellom utdanningsdirektøren og meg hvilke utfordringer rektor og assisterende rektor skulle jobbe med. Jeg skjønte ikke at det var snakk om en likestilt rektor før langt ut på våren 2012, sier Moen.

Utbruddet
Kort tid etter at Nordman-Johansen tiltrådte i den nye stillingen som assisterende rektor, skjedde utbruddet som førte til vedvarende konflikt mellom Isaksen og Moen.

Ingen av de ansatte på Fjell skole har svart på Utrops henvendelser om hvordan de opplevde situasjon etter at Norman-Johansen ble ansatt.

Men ifølge Helland ble det etter hvert at den nye assisterende rektor skulle være likestilt rektor og rapportere direkte til direktøren.

– Det strider mot all linjeledelse, fastslår Helland.

Moen hadde sittet som rektor på skolen i tolv år.

– Det var vanskelig for rektor å fungere når en assisterende rektor var likestilt. Det førte til uklare kommandolinjer, og begge rektorene skulle rapportere uavhengig av hverandre, forteller Helland.

Stemningen forverres
På et møte 31. august 2012 informerte utdanningsdirektør Isaksen om at han ikke ønsket at Moen skulle fortsette som rektor. Dette ifølge Moen har fortalt til Utrop.

Kona har samme forståelse av det som skjedde.

– Min mann fikk valget mellom å finne seg i situasjonen eller slutte på skolen, forteller Helland.

Situasjonen førte nokså fort til at Moen ble deprimert og sykmeldt.

Utrop har vært i kontakt med Isaksen med forespørsel om intervju, men Isaksen vil ikke svare på spørsmål som angår Jan Moen.

– Det jeg har å si om denne saken har jeg sagt til Drammen Tidende. Jeg vil heller ikke snakke med Moen gjennom en journalist, sier utdanningsdirektøren.

Rapporten er bestilt
Også assisterende rektor sykmeldte seg i midten av september 2012. Heller ikke hun ønsker å uttale seg om saken til Utrop.

For å kartlegge hva som gikk galt etter at både rektor og assisterende rektor sykmeldte seg, ble konsulentfirmaet KS-Konsulent leid inn. Dette skjedde ifølge Drammens Tidende etter ønsker fra Isaksen. Skolens ledelse, arbeidsmiljøet på skolen, lærerstabens autonomi, pedagogikken som ble ført på skolen og elevenes faglige ferdigheter fikk kritikk i rapporten som konsulentfirmaet laget. Rapporten ble skrevet i perioden desember 2012 til mars 2013.

Mange reagerte imidlertid på innholdet i rapporten.

– Rapporten er et bestillingsverk av Tore Isaksen, sier Ann Tjenstvold, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, til dt.no.

Ifølge dt.no tror Tjenstvold ikke på at kritikken som fremlegges i rapporten kommer fra lærerstaben.

Ifølge Unni Helland kjenner ikke lærerstaben seg igjen i rapporten om Fjell skole. Hun mener dessuten at utdanningsdirektøren har tatt kunnskapsløse avgjørelser gjennom hele konflikten.

Kritisk til rapporten
Moen er sterkt uenig i metodene konsulentfirmaet brukte for å kartlegge skolen.

– For det første hadde man ikke sikret at utvalget var representativt. 42 av skolens 80 ansatte ble intervjuet. For det andre ga ikke intervjuerne noen tilbakemeldinger om hva de hadde skrevet i intervjuet. Det var derfor ikke mulig å sjekke om det den som ble intervjuet mente var viktig, kom med i rapporten. For det tredje er ikke oppsummeringene i rapporten kvantifisert, sier Moen.

Verken seniorrådgiver Dag Langfjæran eller rådgiver Jørn-Arild Mikkelsen i KS-Konsulent, som står bak rapporten, ønsker å uttale seg om saken. Men Langfjæran har tidligere bekreftet overfor Drammens Tiedende at en del ansatte oppfattet situasjonen som uklar etter at skolen fikk en ny assisterende rektor.

Frykter tap av hardt arbeid
Helland er redd skolens ideologi vil gå tapt. Fjell skole har fokusert på å utvikle barna og foreldrenes stolthet over deres individuelle bakgrunn, i tillegg til et sterkt læringstrykk og klare mestringsforventninger til den enkelte elev.

– Normen er ulikhet!

– Utvikling av den enkelte elevs positive identitet er nødvendig for en optimal fagutvikling, sier Fjell-lærerinnen.

Hun håper skolen vil fortsette på den veien skolen har utviklet, og som har ført til både nasjonale og internasjonale priser, blant annet Unescos fredssøyle og Benjaminprisen.

– Utdanningsdirektøren er nødt til å lytte mer til den fagkunnskapen som finnes her ved denne skolen. Det er viktig å lære av den dyktige skoleledelsen og lærerstaben som har vært ansatt ved Fjell skole i mange år.

Rektor presset ut av stillingen
Tidligere Fjell-rektoren forteller Utrop hvordan han følte seg presset til å gå av stillingen sin.

Før rapporten ble skrevet ferdig ble Moen innkalt til et møte med konsulentene som hadde skrevet rapporten. Under møtet meddelte de det de hadde trukket ut av intervjuene.

– Under dette møtet sier en av konsulentene at det var avhengig av meg hvordan rapporten ville bli skrevet til slutt. Dersom jeg valgte å stå i stillingene ville det bli tung lesing for meg. Dersom jeg trakk meg fra stilling som rektor ville rapporten bli skrevet med større fokus på framtidige utfordringer, forteller Moen.

– Jeg tror ikke jeg hadde blitt oppsagt. Når du ser på den kritikken rapporten har fått fra ansatte i Høgskolesystemet, tror jeg ikke Arbeidsretten hadde sluttet seg til en eventuell oppsigelse. Rapporten mener at jeg ikke er den rette til å lede skolen i framtiden. Det er et hypotetisk spørsmål som neppe kan ha betydning når man vurderer et arbeidsforhold. Det er vanskelig å lede en virksomhet dersom man ikke har tillit hos den nærmeste lederen.

Fjernet stilling
Utdanningsdirektør Tore Isaksen har i mellomtiden endret på organiseringen av skolens ledelse. Man har nå gått bort fra at skolen skal ha en assisterende rektor som er likestilt med rektor slik situasjonen var det siste året Moen var ansatt på Fjell. Det bekrefter Moen. I dag er igjen kun en rektor som sitter som øverste leder.