Kommunevalget:

Slik skal partiene kapre innvandrerstemmene

Til høstens kommunevalg skal partiene også forsøke å kapre innvandrergruppers stemmer (Foto: Illustrasjon),
Foto: Sturlason/Oslo kommune
Listetopper og lokalpolitikere i Oslo forteller konkurrerer om innvandrerbefolknignens stemmer i årets kommunevalg.
76Shares

Siden 1983 har utenlandske borgere uten statstilhørighet hatt anledningen til å stemme i norske kommune- og fylkestingsvalg.

I løpet av disse 40 årene har flere milepæl blitt nådd. Innvandrere er representert i lokalpolitkken i hele landet, og Oslo har hatt varaordfører, og byråder med familiebakgrunn utenfor Norge.

Så hva med velgere med innvandrerbakgrunn, både med og uten norsk statsborgerskap, som kan stemme til høsten? Hvordan skal de ulike partiene kapre deres gunst?

Vi har spurt ulike listetopper og lokalpolitikere: Hvorfor skal innvandrervelgere stemme på deres parti?

Abdullah Alsbeehg, 3. kandidat, Oslo Arbeiderparti og varaordfører:

Varaordfører Abdullah Alsabeehg vil at Oslo skal være en by hvor alle opplever å bli inkludert og verdsatt (Foto: Sturlason/Oslo kommune).
Foto : Sturlason/Oslo kommune

– Arbeiderpartiet vil sikre trygg eldreomsorg, muligheter for unge, og at vi fortsatt bygger en god by for alle. Vi vil sikre 6 000 sommer- og deltidsjobber for unge. Vi skal fortsatt sikre gratis AKS. Oslo skal være en by fri for rasisme, hat og trusler. En by hvor alle opplever å bli inkludert og verdsatt. Høyre og FrP vil sammen kutte i skattene for de rikeste. Vi vil heller satse på god oppvekst, jobber og eldreomsorg.

Anne Lindboe, ordførerkandidat, Oslo Høyre:

Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe vil løfte frem minoritetshelse i valgkampen (Foto: Dag Ringdal).
Foto : Dag Ringdal

– Dette handler om privatøkonomien. Jeg har møtt svært mange velgere med innvandrerbakgrunn, og de fleste tar opp at de nå får strammere økonomi. Vi er opptatte av å holde kommunale avgifter og eiendomsskatt på et lavt nivå. Vi har nå svært mange mennesker med innvandrerbakgrunn som betaler eiendomsskatt og beboerparkering. Dette ble bekreftet for meg da jeg var på Vestli under en dørbank-aksjon, der jeg møtte familier som bor i rekkehus. Folk føler at kommunen legger en større økonomisk byrde på dem. 

– Så er vi for fritt skolevalg. Vi ser at barn og unge jobber steinhardt på skolen, og veldig mange av disse har minoritetsbakgrunn. Vi ser det jo i studier som medisin, som tar inn veldig mange unge med innvandrerbakgrunn. Jenter og gutter som står på skal få muligheten til å gå på skolen de sikter seg inn. Vi er også for gratis barnehage til flere, og gratis fritidsaktiviteter til lavinntektsfamilier, flere kveldsåpne skoler og høyere lønn til flere lærere Vi vil også jobbe for mer inkludering av kvinner, og for at minoritetshelse skal løftes frem.


Almir Martin, 9. kandidat, Oslo Senterparti:

Oslo Sps 9. kandidat Almir Martin vil sette søkelys på mangfold, men også på likhetene, fremfor forskjellene i integreringsarbeidet (Foto: Privat).
Foto : Privat
– Senterpartiets integrering- og inkluderingspolitikk kombinerer åpenhet og ansvar. Mennesker som kommer til Norge som også innehar unik kompetanse som få i Norge har, må gis mulighet til å ta i bruk egne ressurser, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.
– Utfordringene knyttet til bolig, utdanning, utenforskap og jobb må løses. Oslo Sp overgår for eksempel dagens byråd i forhold til antall sommerjobber for ungdom som vi har spilt inn som et ledd for å forebygge utenforskap.

– Oslo Sp vil også sørge for å sette søkelys på mangfold, men også på likhetene, fremfor forskjellene i integreringsarbeidet. Tilslutning til et sett med felles verdier vil sørge for at det vil gå bedre med integreringen. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit til hverandre og unngå utviklingen av parallellsamfunn og ekstremisme.

Siavash Mobasheri, 1. kandidat, Oslo Rødt:

Oslo Rødts Siavash Mobasheri fremhever det som svært viktig at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, legning, kultur eller etnisitet (Foto: Ihne Pedersen).
Foto : Ihne Pedersen

1. Mot privatisering av velferdstjenester

– Folk skal vite at de får hjelp når de trenger det. Når private skal tjene penger på velferd, går det utover arbeidsforhold, lønn og pensjon for de ansatte. Dårlige arbeidsvilkår gir dårligere tilbud til både barnehagebarn og pleietrengende eldre. Sammen med fagbevegelsen har Rødt fått gjennom at kommunen skal drive sykehjem, nye barnehager, vaktmestertjenester og renovasjon. Vi vil at skattepenger som bevilga til velferd skal gå til velferd, og ikke ende i lommene på noen private eiere. Rødt vil jobbe for at privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som renhold, buss og barnevern, skal tilbake i kommunal regi. Oslo skal være en velferdskommune med faste, hele stillinger og nok folk på jobb – uten bruk av private vikarbyråer.

2. Bolig til alle

– Bolig er en rettighet, men har gått fra å være et trygt sted å bo, til å bli noe som spekulanter, utbyggere og utleiere skal tjene store penger på. Markedet fungerer ikke. Vi må ta tilbake kontrollen. Oslo må ha plass til alle, også folk med vanlige inntekter og dårlig råd. Rødt jobber for lavere husleie i kommunale boliger. Vi mener markedsleia må bort, og husleiene skal passe til inntekten beboerne har. Vi ønsker også å bygge flere kommunale boliger og flere ikke-kommersielle boliger, både til eie og leie. Da blir det lettere for alle å kjøpe eller leie en bolig i Oslo.

3. Arbeid til alle

– Noen må jobbe hardere enn andre for å komme inn i arbeidsmarkedet. Løsninga er ikke å åpne for mer midlertidighet – midlertidig arbeid gjør at folk lever i usikkerhet og gir pasienter og brukere dårligere tjenester. Det må på plass målrettede tiltak for å bekjempe arbeidsledighet og diskriminering i arbeidslivet, særlig rettet mot minoritetsgrupper. NAVs praksisplasser blir ofte misbrukt som gratis arbeidskraft og fører alt for sjelden til fast ansettelse etter praksisperioden. Mange opplever å gå i praksisplasser i opptil flere år, i arbeidsforhold som minner om utnytting. Om en arbeidsplass kan ha nytte av arbeidskraften din, skal du få jobb, ikke praksisplass! Vi vil at Oslo kommune skal innføre en ordning med anonyme jobbsøknader. I tillegg vil vi jobbe for at flere ungdommer får tilbud om sommerjobb lokalt, gjerne i egen bydel. Kommunen må etablere en egen helårs praksisordning for ungdom som aldri har hatt jobb. De som deltar, skal ha rett til fast ansettelse etter bestått praksisperiode.

4. Rettferdig miljøpolitikk

– En by for alle må ta klima- og naturkrisa på alvor. Vi må få ned utslipp, forurensning og ulikhet – samtidig. Miljøkampen kan aldri vinnes uten støtte fra et stort flertall. Da kan vi ikke sende regninga til dem som har minst. Det må bli enklere og billigere å leve miljøvennlig. Vårt mål er gratis kollektivtrafikk i Oslo. Nå går vi til valg på at at månedskort skal koste maks 500 kroner. Enkeltbillett må vare i 3 timer. Det var Rødt som fikk forhandlet fram at barn reiser gratis til de er 6 år mot tidligere 4 år, og det var vi som sørget for å utvide ungdomsbilletten fra 16 år til 18 år.  Det må også bygges miljølokk over E6 ved Furuset og en kort tunnel under Manglerud. Trondheimsveien må bli en miljøgate med lavere fart og mindre trafik

5. Antirasisme og solidaritet

– Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, legning, kultur eller etnisitet. Norge har råd, rom og plikt til å ta imot mennesker på flukt. Derfor vil vi blant annet følge anbefalingene fra FN i flyktningpolitikken, la asylsøkere jobbe mens de venter på svar på søknaden. Vi jobber på Stortinget for å få slutt på at statsborgerskap kan tilbakekalles.

Simen Bondevik, 3. kandidat for Sentrum i Oslo:

Som en av ytterst få politikere i Norge fronter Simen Bondevik et lovforbud mot koranbrenning (Foto: Dag Ringdal).
Foto : Dag Ringdal

– Vi er det partiet i Norge som er tydeligst på at mangfold er en styrke for samfunnet vårt. Ar mangfold er noe man skal heie frem og tilrettelegge for, og ikke prøve å begrense. Vi er det eneste partiet som har vedtatt lovforbud mot koranbrenning på nasjonalt plan. Vi har tydelig på dette også lokalt i Oslo. Vi har også kampen mot utenforskap som sak nummer en. Ingen skal vokse opp i fattigdom.

Øyvind Håbrekke, 1. kandidat i Oslo Kristelig folkeparti (Krf):

– For Oslo kommune har tro og religion vært en slags blindsone, sier Øyvind Håbrekke i Oslo Krf (Foto: stortinget.no).
Foto : stortinget.no

– Oslo Krf er glade i den flerkulturelle byen vår. Som en av våre fire kampsaker i valgkampen har vi en by som er åpen for tro. Vi ser at tro ofte blir møtt med skepsis og mistenksomhet. Å åpne byen for tro betyr å skape et større rom for ulike kulturer til å uttrykke seg og være synlige i byen.

– For Oslo kommune har tro og religion vært en slags blindsone, som man har hatt lite oppmerksomhet om. Et eksempel er håndhilsesaken på en Oslo-skole før ferien. Utdanningsetaten har invitert til et dialogmøte, og så inviterte man ingen representanter for moskéer og trossamfunn. Vi vil løfte frem tro og trosuttrykk i byen vår og skape større forståelse for ulike kulturer.

– Innenfor de offentlige velferdstjenestene som barnevern, helse og eldreomsorg så har de ansatte ofte for lite forståelse for ulike kulturer og tro. Krf har vedtatt at religion må inn i utdanningen til barnevernsansatte, og ansatte inennfor helse og omsorg. Vi mener Oslo kommune må gå foran, og være en god og inkluderende arbeidsgiver som ansetter flere med flerkulturell bakgrunn. Gi muligheter til folk som fortjener muligheter i arbeidslivet, og som kan bruke sin kompetanse til beste for byen.

Magnus Birkelund, 1. kandidat i Oslo Fremskrittsparti (Frp):

Vi vil bygge og vedlikeholder veiene bedre, med mindre bompenger og bedre kollektivløsninger, ifølge Oslo Frps førstekandidat Magnus Birkelund (Foto: virke.no).
Foto : virke.no

– Innvandrere bør stemme på Fremskrittspartiet, fordi vi vil ha en kommune som sier ja til næringsliv og utvikling, og som lar deg beholde mer av egne penger. Vi vil ha en kommune som bygger og vedlikeholder veiene bedre, med mindre bompenger og bedre kollektivløsninger. Vi ønsker valgfrihet i velferdstjenestene og mener at det viktigste er at det leveres gode tjenester og ikke om tjenestene leveres av private, kommunale eller ideelle. Vi kjemper for en kommune med mer frihet til å bestemme over ditt eget liv.

Paulina Kirani, styremedlem og 3. kandidat i Oslo INP (Industri- og næringspartiet):

INP vil at innvandrere i Norge skal ha en ordentlig følelse av tilhørighet, sier styremedlem i Oslo INP, Paulina Kirani (Foto: Privat).
Foto : Privat

– Fordi INP vil at alle innvandrere, selv om de ikke er født her i Norge, skal ha en ordentlig
følelse av tilhørighet til dette landet. Norge tilbyr intensiv norskkurs og samfunnsfag. Innvandrernes barn bruker norske ressurser til å bygge seg opp, få utdanning og jobb.

Vi mener innvandringspolitikken i INP er inkluderende for innvandrere og hjelper alle til å utvikle og integrere seg, og bygge landet. INP vil ha med alle mennesker sammen, hånd i hånd og jobbe for at vi får et felles Norge for alle. Vi i INP anerkjenner at mange av innvandrerne er også i arbeid og betaler skatt, og dermed vil INP ikke at de skal oppleve forskjellsbehandling i samfunnet.

– Vi INP skal jobbe sammen slik at innvandrere kan få tilgang til ressurser for å lære norsk og finne jobb. Hvis vi gjør dette annerledes enn andre partier, får vi færre problemer i samfunnet. INP er for inkludering for alle nye nordmenn. Mange innvandrere elsker Norge. Men, mange spør også om Norge elsker dem. INP er annerledes. Innvandrere skal få en arena til å utvikle og bidra sammen med etnisk norske. INP gir tilhørighet og INP tenker på fremtiden! INP elsker alle, hvite, gule, svarte, oransje eller blå. Integrering er ikke ord, men handling! Og innvandrere trenger hjelp til å bli integrert.

Antonio Domenico Trivellino, 14. kandidat i Frogner Bydel for Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV vil beskytte interessene til en stadig aldrende innvandrerbefolkning, sier norsk-italienske Antonio Trivellino (Foto: Privat).
Foto : Claudio Castello

– En god grunn er at innvandrere tjener gjennomsnittlig mindre enn majoritetsbefolkningen. Ifølge SSB-tall er en innvandrers gjennomsnittlønn på 38.000 kroner i måneden, men for befolkningen ellers ligger den på 44.000. Innvandrere med bakgrunn fra Afrika tjener også minst. Også blant innvandrere er arbeidsledigheten større, så det er fordelaktig for denne gruppen å stemme på et parti som er for gjenfordeling av rikdommen. Vi har ikke noe imot at folk tjener penger, men det er viktig at de som har mest bidrar til fellesskapet og statens skatteinntekter. Uten skatteinntekter har vi ikke en velferdsstat.

– SV har også fokus på levekårene til pensjonistene, og vil at særlig minstepensjonistene skal få en bedre tilværelse. Vi ser at innvandrerbefolkningen, særlig førstegenerasjonen som kom på 70-tallet, holder på å bli eldre. Flere bor også alene, noe som motsier stereotypiene om at “alle innvandrere bor i storfamilier”. For SV er det også viktig å tilpasse velferds- og helsetilbudene i tråd med disse samfunnsendringene.

– SV vil også satse på skolen, og videreføre gratis SFO og skolemat. Vi tenker velferdstiltak som disee er viktige for samfunnet, fordi dette skaper tilknytning mellom barn fra ulike grupper i samfunnet. Hvis Høyre kommer igjen til makten i Oslo er det stor fare for at slike tiltak nedgraderes eller fjernes helt. Vi må ha en skole med sosial profil, og som gjenspeiler verden.

– Vi har også en sterk profil på antirasisme og milljø. Klimaendringene fører til mer flukt på verdensbasis, særlig til “sikrere land” som Norge i en klimakrise. En god del av innvandrerne som bor i Oslo har bakgrunn fra land som står i førstelinjen i klimakrisen. I SV er det også viktig med fortsatt kamp mot rasisme. Vi tenker rasismen som er begrunnet i hudfarge, men også rasismen som rammen på bakgrunn av kjønn og legning.

Ismail Ali Hussein, 14. kandidat i Oslo Venstre:

– Venstre vil satse på minoritetsgründerskap, ifølge Oslo-kandidat Ismail Ali Hussein.
Foto : Privat

– Vi sier nei til å tilbakekalle statsborgerskap og sier et stort ja til Amnesti for papirløse flyktninger. For oss handler det om å sette menneskene foran systemet og det gjelder også flyktninger og andre som opplever et ekstremt urettferdig system som går løs på familielivet og psyken til enkelte individer. Venstre er opptatt av konkret gjennomslag på asyl og integreringsfeltet- da vi satt i regjering, kjempet vi for lengeværende asyl og gav dem opphold. Vi kjempet for dobbelt statsborgerskap og fikk medhold. Vi kjempet for flere flyktninger og fikk medhold. Vi kjempet for økt bistand og fikk gjennomslag. Og vi håndterte tidens største flyktningkrise på en skånsom og rettferdig måte- det er en konkret politikk vi har levert.

– I dag har vi en regjering som kutter antall kvoteflyktninger, innfører studieavgift for blant annet asiatiske og afrikanske studenter og som kutter bistanden til noen av verdens fattigste mennesker midt i dyrtiden. Det hadde aldri skjedd om Venstre var et støtteparti for en borgerlig regjering.

– Vi er også veldig opptatt av arbeidsinnvandrere, siden norsk næringsliv trenger flere kompetente hender som kan bygge, reparere, male, lege, lære og pleie. Og derfor er vi veldig opptatt av å stille opp for arbeidsinnvandrere – derfor sier nei til SV, Rødt, FrP og Senterpartiets forslag om å kaste Norge ut av EØS-avtalen som medfører at europeiske arbeidsinnvandrere må dra tilbake til opprinnelseslandet- det er feil og ganske usolidarisk politikk. Vi burde faktisk gå i motsatt retning og forkorte saksbehandling for å hente flere arbeidsinnvandrere utenfor Schengen-området.

– Venstre vil satse på minoritetsgründerskap og det må bli lettere å skape egen arbeidsplass- derfor ønsker vi å være en tydelig stemme for gründere og små og mellomstore bedrifter som drives av Osloborgere med innvandrerbakgrunn. De siste åtte årene har det vært lite satsing på næringslivet i Oslo- og enda mindre når det gjelder gründere og jobbskapere med flerkulturell bakgrunn. Vi trenger mer flerkulturell kompetanse og gründerskap innen barnevernet, arbeidsformidling, helse og- omsorgssektoren og en rekke andre områder. Under pandemien brukte vi alle ressursene som finnes i minoritetsmiljøene og vi er glade for at Venstre hadde ansvaret for kultur og integreringsfeltet på det tidspunktet- det å spille på lag med minoritetsmiljøene, ta i bruk alle ressursene som fins i Oslo- det krever politisk prioritering og det skal Venstre prioritere- derfor ønsker vi å være et politisk verktsted og kanal for minoritetsungdommer og alle andre som er opptatt av gründerskap og eller er selvstendig næringsdrivende- vi må ha et parti som står opp for de små og mellomstore bedriftene i Oslo- og som sier nei til monopoldannelser i regi av staten eller private aktører.

– Oslo er en mulighetens by og det mangfoldige Oslo må ha plass til ulike måter å leve på og ulike jobber å leve av. Venstre vil derfor jobbe for et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv- der alle skal ha den samme muligheten til å vise seg frem. Derfor må vi både ha ulike jobber- deltidsstillinger, fulltidsstillinger, det å kombinere arbeid med trygd eller arbeid med introduksjonsprogram. Vi må også ha kveldsåpne barnehager, mindre gjennomregulert taxi-næring og søndagsåpne butikker, fordi vi lever i en stor kommune og alle må ha mulighet til å jobbe når de vil og må ha mer frihet til å få hverdagen til å gå rundt. Vi vet at innvandrerbefolkningen og unge mennesker i etableringsfasen verdsetter en mulighetsby som har et mangfold av arbeidstilbud og det skal vi gi dem- det gjelder også bemanningsbyråene som gir arbeid til mange mennesker der ute.